Przetargi.pl
Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 730 80 34
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 22 730 80 34
  REGON: 013271855
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego”. Uwaga!!! Wyłączeniu podlega wykonanie układu komunikacyjnego, oświetlenia, małej architektury ujętych w projekcie oraz zmianie podlegają parametry nasadzanych drzew tj. minimalny obwód drzew.2. Przedmiot zamówienia, zakres usługi i ceny jednostkowe określa Załącznik nr 1 do Oferty – Formularz cenowy (złożony przez Wykonawcę wraz z Ofertą).3. Zakupy materiału roślinnego będą wykonywane zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w projekcie zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu urządzania terenów zieleni i pielęgnacji zieleni.5. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i nasadzenia materiału roślinnego oraz montażu pozostałych materiałów o parametrach jakościowych podanych w projekcie.6. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia i pozostałe szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, obmiar prac określone są w formularzu cenowym – Załącznik nr 1 do Oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach