Przetargi.pl
Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego

GMINA MIASTA RYPIN ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, Warszawska 40
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48542809632 , fax. +48542809654
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTA RYPIN
  Warszawska 40
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48542809632, fax. +48542809654
  REGON: 910866710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw, nawierzchni oraz stref bezpieczeństwa pod urządzenia w ramach zadania inwestycyjnego „Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego” przy ul. Koszarowej w Rypinie. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:a) dostawę i montaż 12 szt. fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw, 12 szt. fabrycznie nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery) i 1 szt. tablicy z regulaminem całego placu zabaw,b) wykonanie nawierzchni piaskowej w ilości około 1 600,00 m2,c) wykonanie nawierzchni poliuretanowej w ilości około 200,00 m2,d) wykonanie krawężników gumowych SBR w ilości około 260 mb, e) coroczną kontrolę podstawową w okresie trwania gwarancji,f) uporządkowanie terenu po pracach.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa. 4) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.5) UWAGA! Wskazane w Załączniku Nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, które wymagane będą w celu weryfikacji parametrów nawierzchni poliuretanowej weryfikowane będą przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 299 z późn. zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Stworzenie Centrum Zabawowo - Edukacyjnego”5. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 7 października 2022 roku, do godziny 11:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach