Przetargi.pl
Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Parametry remontowanej drogi:  Długość drogi: L = 1 231,07 km,  Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni, warstwy pomocniczych (konstrukcja):  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia P = 5085,98 m2  Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną pod warstwę ścieralną 0,4kg/mkw. bitumu, powierzchnia P = 5185,36 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm, powierzchnia P = 5185,36 m2  Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną pod warstwę wiążącą 0,6/mkw. bitumu, powierzchnia P = 5533,18 m2  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm, powierzchnia P = 5533,18 m2  Warstwa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia P = 5781,62 m2  Materiał konstrukcyjny: piasek, tłuczeń kamienny sortowany, emulsja bitumiczna, masa mineralno-asfaltowa.  Jezdnia szerokości b = 4,0 – 5,0 m,  Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego:  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  Rozebranie istniejących nawierzchni z kruszywa,  Wywiezienie gruntu i kruszywa z prac rozbiórkowych na składowisko wykonawcy,  Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie drogi, wykopy pod m.in. jezdnię, pobocza),  Wywiezienie gruntu z korytowania na odległość do 15 km,  Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV,  Wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20cm na jezdni,  Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku o śr. grubości 15cm,  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą,  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną,  Profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 10cm,  Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W50/70 o grubość po zagęszczeniu 4 cm,  Wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm,  Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych l Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. ub gazowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 30.05.2019 roku do godz. 10.00. Oznacza to, że pieniądze muszą znajdować się na rachunku Zamawiającego do wskazanego terminu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe – „Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 5 SIWZ należy zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Na pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach