Przetargi.pl
„Strefa turystyki, rekreacji Osobowice-Rędzin oraz odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach we Wrocławiu” – Zadanie 4

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Strefa turystyki, rekreacji Osobowice-Rędzin oraz odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach we Wrocławiu” – Zadanie 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia polega na : Budowie placów zabaw przy ul. Osobowickiej oraz na Rędzinie przy ul. Wędkarzy: 1) „Plac zabaw Osobowice” zlokalizowany na dz. nr 6/13, 4, AM 22, Ob. Osobowice: a) wykonanie prac przygotowawczych – prace w zieleni oraz rozbiórki nawierzchni betonowych z ich wywozem na zorganizowane wysypisko odpadów i utylizacją, b) budowa placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej żwirowej, c) dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej typu street workout, d) budowa ścieżki żwirowej, e) dostawa i montaż stołów do ping-ponga wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowej wokół stołów, f) budowa placyku o nawierzchni żwirowej, g) dostawa i montażu ławek, koszy na odpady i tablicy informacyjnej, h) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej. 2) „Plac zabaw Rędzin” zlokalizowany na dz. 23/6, AM 27, Ob. Rędzin: a) wykonanie prac przygotowawczych – demontaż siatki metalowej i słupów betonowych ogrodzenia wraz z ich wywozem na zorganizowane wysypisko odpadów i utylizacją, b) dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw, c) budowa siłowni terenowej na nawierzchni żwirowej bezpiecznej, d) dostawa i montaż elementów małej architektury – blokad parkingowych, e) wykonanie żywopłotu grabowego, f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100). 2. Formy wniesienia wadium określa SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach