Przetargi.pl
Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach – wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu zabaw

Gmina Chodzież ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, Notecka 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chodzież
  Notecka 28
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  REGON: 570791023
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach – wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i montażem elementów małej architektury na Osiedlu Wichrowe Wzgórze 1 na działce Nr ewid. 454/2 w miejscowości Rataje Gmina Chodzież.W pobliżu budowanego placu rekreacyjnego znajduje się świetlica wiejska, wiata biesiadna, siłownia terenowa.Działka jest terenem zielonym, rekreacyjnym, na którym będą zamontowane urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy zamontowany na nawierzchni bezpiecznej, huśtawka ważka, huśtawka potrójna, piaskownica i 4 bujaki sprężynowe, 4 ławki z oparciem i tablica z regulaminem. Zakres rzeczowy robót obejmuje : wykonanie robót ziemnych i pomiarowych, wykonanie nawierzchni piaskowej (pod zestaw zabawowy) z płukanego żwiru na geowłókninie, wydzielonej z trawnika podwójną zakładką z geowłókniny, montaż urządzeń zabawowych, montaż ławek i tablicy z regulaminem ( Tablica z regulaminem, określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw należy umieścić w widocznym miejscu. Tablica musi zawierać również dane administratora obiektu ), wykonanie zieleni.Powierzchnia zabudowy placu zabaw 341 m² 1.1. Wymagania dotyczące wykonania inwestycji.1) Montaż urządzeń poprzez zakotwienie w fundamentach betonowych, zgodnie z instrukcją producenta.2) Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Urządzenia muszą być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela, numerem, pozwalającym na indywidualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz numerem i datą normy (zgodnie z normą PN-EN1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017). Wszystkie urządzenia muszą posiadać potwierdzenie gwarancji.3) Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B".4) Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176(1-7) :2017 oraz PN-EN 1177 i posiadać certyfikaty zgodności z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.5) Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na budowie.6) Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu każdorazowo uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach