Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich w Sierakowie

GMINA SIERAKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61/29 53 011; 29 55 860 , fax. 61/29 55 898
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SIERAKÓW
  ul. 8 Stycznia 38
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 61/29 53 011; 29 55 860, fax. 61/29 55 898
  REGON: 631258922
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich w Sierakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg1. Przedmiot zamówienia obejmuje:Przebudowę ulicy Ułanów Wielkopolskich w Sierakowie na odcinku 200 mb.Zadanie polega na przebudowie istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z masy bitumicznej. Stare krawężniki i obrzeża należy wymienić na nowe. Po obu stronach należy wykonać ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej. Po obu stronach ulicy należy wykonać miejsca postojowe oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Dojścia do furtek należy wykonać z kostki betonowej. Odprowadzenie wód opadowych będzie się odbywało poprzez wybudowane ścieki do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową wpustów, włazów, zaworów i skrzynek urządzeń obcych.Omawiane rozwiązania przedstawiono szczegółowo w dokumentacji projektowej Załącznik nr 4 oraz w przedmiarach robót Załącznik nr 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach