Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177800146, , fax. +48(17)7800146
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177800146, , fax. +48(17)7800146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę środków dezynfekcyjnych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 26 grupach asortymentowych, w tym: Grupa 1- Mycie i dezynfekcja endoskopów, Grupa 2- Mycie i dezynfekcja narzędzi, Grupa 3- Higiena rąk system zamknięty, Grupa 4- Dezynfekcja rąk, Grupa 5- Mycie i dezynfekcja powierzchni, Grupa 6- Preparaty dezynfekcyjne, Grupa 7- Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym, Grupa 8- Higiena ciała, Grupa 9- Preparat do pielęgnacji skóry, Grupa 10- Preparaty do dezynfekcji skóry przed zabiegami, Grupa 11- Higiena i pielęgnacja skóry, Grupa 12- Preparaty do dezynfekcji , Grupa 13- Dezynfekcja małych powierzchni//Chusteczki dezynfekcyjne/Bezalkoholowe, Grupa 14- Dezynfekcja małych powierzchni/preparaty dezunfekcyjne/sporobójcze, Grupa 15- Dezynfekcja małych powierzchni/Chusteczki dezynfekcyjne/sporobójcze, Grupa 16- Dezynfekcja powierzchni i sprzętu, Grupa 17- Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonej organicznie, Grupa 18- Preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni, Grupa 19- Dezynfekcja rąk- system bezdotykowy, Grupa 20- Higiena i pielęgnacja rąk, Grupa 21- Dezynfekcja powierzchni/Chusteczki, Grupa 22- Dezynfekcja powierzchni, Grupa 23- Preparaty do myjni szpitalnych, Grupa 24- Preparaty do myjni szpitalnych, Grupa 25- Preparaty do myjni szpitalnych, Grupa 26- Preparaty do myjni szpitalnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach