Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwale ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, Kolejowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178755200, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwale
  Kolejowa 15a
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 178755200, , fax. -
  REGON: 691763145
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://osp-boguchwala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale wraz z przeszkoleniem w zakresie użytkowania pojazdu, które powinno zostać przeprowadzone najpóźniej w dniu przekazania pojazdu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4) – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony i podpisany Formularz oferty. Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza - jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu) 3 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę opis oferowanego przedmiotu zamówienia (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania) Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Dodatkowe oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej https://osp-boguchwala.pl/ wykazu złożonych ofert: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach