Przetargi.pl
„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2”

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7736301 , fax. 17 7800552
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład
  ul. Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7736301, fax. 17 7800552
  REGON: 83136426200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie-mielec.pl/ https://pogotowie-mielec.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części: 2.1. Część Nr 1, której przedmiotem jest: a) zakup i dostawa 3 sztuk respiratorów transportowych spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie parametrów wymagalnych w zakresie Części nr 1; b) zamontowanie, uruchomienie oraz oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia; 2.2. Część Nr 2, której przedmiotem jest: a) zakup i dostawa 2 sztuk defibrylatorów transportowych spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie parametrów wymagalnych w zakresie Części nr 2; b) zamontowanie, uruchomienie oraz oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie spełniać mają oferowane urządzenia zawiera Opis parametrów wymagalnych, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wykazanie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert: 1.1. Formularz ofertowy dotyczący tej Części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, które zawiera: a) Informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, b) Informację o podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 3. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach