Przetargi.pl
sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni w ilości i asortymencie zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-255 Olsztyn, ul. Malborska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260156, 5263060 , fax. 895 265 755
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Malborska 2
  10-255 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260156, 5263060, fax. 895 265 755
  REGON: 29163500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rckikol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni w ilości i asortymencie zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji skóry, narzędzi i powierzchni w ilości i asortymencie zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca załączy oświadczenie określone w załączniku nr 3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Deklaracje zgodności dla przedmiotu zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) - potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE oraz numerem jednostki notyfikującej dla wyrobów medycznych lub dokument równoważny. 1.2 Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 876 ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach