Przetargi.pl
PROJEKT BUDOWY WĘZŁA PRZESIADKOWEGO NA OSIEDLU JEZIORNA W EŁKU

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROJEKT BUDOWY WĘZŁA PRZESIADKOWEGO NA OSIEDLU JEZIORNA W EŁKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy węzła przesiadkowego na osiedlu Jeziorna w Ełku. Węzeł przesiadkowy służyć ma do obsługi miejskiej komunikacji autobusowej (pętla autobusowa) z jednoczesną możliwością obsługi komunikacji autobusowej terenów Gminy Ełk położonych poza granicami miasta Ełk. Opracowaniem należy objąć obszar oznaczony na załączniku graficznym (załącznik nr 1 do SIWZ) – orientacyjny zakres opracowania, leżący między ulicą Grajewską (droga krajowa nr 65) a ulicą Baranki (ulica gminna) i ulicą M.M. Kolbe (ulica gminna) w Ełku. Przewiduje się połączenie komunikacyjne z ulicą Grajewska oraz ulicą Baranki. Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „EŁK – osiedle JEZIORNA”, uchwała nr XLVI/396/06 RADY MIASTA EŁK z dnia 23 maja 2006 roku. Obszar pod planowany węzeł przesiadkowy (pętle autobusową) jest objęty projektem zmiany miejscowego planu, w projekcie planu znajdują się odpowiednie zapisy umożliwiające wykonanie przedmiotowego zadania, plansza z projektem zmiany miejscowego planu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: W ramach dokumentacji projektowej budowy należy zaprojektować: - jezdnie manewrowe oraz pętlę autobusową, - oświetlenie terenu objętego projektem w technologii LED, - odwodnienie terenu – kanalizacja deszczowa, - zieleń izolacyjną z nasadzeniami, - ewentualną przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją (zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci uzbrojenia terenu). Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urząd Miasta Ełk oraz gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków wykonawcy dokumentacji technicznej. W ramach dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do rozpoznania warunków gruntowo wodnych. Projektant zobowiązany będzie do uzyskania pozytywnej opinii Zespołu Opiniującego Projekty Inwestycyjne działającego przy Urzędzie Miasta Ełku, jak również wszystkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, w tym również przygotowanie wniosku do decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót. W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zmianami), pod rygorem poniesienia konsekwencji finansowych (w pełnych wysokościach) z tytułu ewentualnych korekt finansowych, nałożonych na zamawiającego przez instytucje współfinansujące w przypadku dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Wykonawca powinien przeanalizować opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W ramach opracowania wykonawca dostarczy: 1) projekt zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych, 2) projekt drogowy, 3) projekt odwodnienia terenu, 4) projekt oświetlenia, 5) projekt przebudowy urządzeń kolidujących (w przypadku wystąpienia kolizji), 6) projekt stałej organizacji ruchu, 7) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 8) przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne branże, 9) kosztorysy inwestorskie, 10) zbiorcze zestawienie kosztów, 11) wniosek do pozwolenia na budowę, Projekty należy opracować w 6 egz., SST, przedmiar, kosztorys inwestorski w 2 egz. oraz wersję elektroniczną dokumentacji (wersja edytowalna i wersja pdf). 1.2. GWARANCJA – 24 miesiące od daty odbioru końcowego 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Wykonywanie czynności biurowo- administracyjnych, (Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac biurowo- administracyjnych.. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących pracami projektowymi, wykonujących usługę geodezyjną itp.) 2.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach