Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania): W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) instalacji, uruchomienia i wykonanie testów poprawnego działania oprogramowania wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób co najmniej w zakresie korzystania z programu, b) dostawy oprogramowania komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno – serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, c) udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej i niezbywalnej na oprogramowanie, d) zapewnienia wsparcia technicznego przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia. Wsparcie ma na celu zapewnienie bezbłędnego działania oprogramowania oraz naprawę ewentualnych usterek pojawiających się po dniu odbioru zamówienia. Wsparcie powinno być świadczone w dni robocze (od poniedziałku do piątku); w godzinach 8:00-16:00; w zależności od specyfiki usterki zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie v
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty. Wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza - jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu) 3. Podpisany opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, (Inny dokument stanowiący treść oferty niezbędny do przeprowadzenia postępowania) wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych w zakresie umożliwiającym ocenę i identyfikację oferowanego asortymentu.Opis techniczny stanowi treść oferty poprzez skonkretyzowanie cech kryjących się pod wskazaną nazwą oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę. Wymogu tego dokumentu nie spełnia podpisany załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach