Przetargi.pl
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”

Gmina Tryńcza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-204 Tryńcza, Tryńcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 421 221 , fax. 166 421 221
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tryńcza
  Tryńcza 127
  37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie
  tel. 166 421 221, fax. 166 421 221
  REGON: 65090056500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tryncza.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” z podziałem na części: Część nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza – Głogowiec, Część nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec – Gorzyce Podłuże, Część nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1579 R Grzęska – Świętoniowa, Część nr 4 – Remont nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr P 1577R Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce. Część nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza – Głogowiec. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza – Głogowiec w km 0+537 – 0+837 strona prawa. W zakres robót do wykonania wchodzą następujące elementy: 1) roboty przygotowawcze (m.in. przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie niniejszych robót budowlanych (projekt zagospodarowania, zgłoszenie wodnoprawne), roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza), 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) studnie rewizyjne, 5) kolektor kanalizacji deszczowej, 6) wpusty deszczowe, 7) krawężniki i obrzeża, 8) chodniki, 9) zjazdy indywidualne w ciągu chodnika, 10) poszerzenie jezdni, 11) zjazdy - masa bitumiczna. Część nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec – Gorzyce Podłuże. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec – Gorzyce Podłuże w km 0+652 – 0+952 strona lewa. W zakres robót do wykonania wchodzą następujące elementy: 1) roboty przygotowawcze (m.in. przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie niniejszych robót budowlanych (projekt zagospodarowania, zgłoszenie wodnoprawne), roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza), 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) studnie rewizyjne, 5) kolektor kanalizacji deszczowej, 6) wpusty deszczowe, 7) krawężniki i obrzeża, 8) chodniki, 9) zjazdy indywidualne w ciągu chodnika, 10) poszerzenie jezdni, 11) skrzyżowanie - masa bitumiczna. Część nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1579 R Grzęska – Świętoniowa. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1579 R Grzęska – Świętoniowa w km 4+020 – 4+320 strona prawa. W zakres robót do wykonania wchodzą następujące elementy: 1) roboty przygotowawcze (m.in. przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie niniejszych robót budowlanych (projekt zagospodarowania, zgłoszenie wodnoprawne), roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza), 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) studnie rewizyjne, 5) kolektor kanalizacji deszczowej, 6) wpusty deszczowe, 7) krawężniki i obrzeża, 8) chodniki, 9) zjazdy indywidualne w ciągu chodnika, 10) poszerzenie jezdni, 11) skrzyżowanie – masa bitumiczna. Część nr 4 – Remont nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr P 1577R Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce. Przedmiot zamówienia obejmuje Remont nawierzchni ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr P 1577 R Gniewczyna Łańcucka - Gorzyce w km 0+000-0+500 strona prawa. W zakres robót do wykonania wchodzą następujące elementy: 1) roboty rozbiórkowe, 2) studnie rewizyjne, 3) obrzeża, 4) chodniki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik Nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ Przedmiar robót, 3) Załącznik Nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy. 3. Jeżeli w dokumentach określających opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza również równoważne rozwiązania wszędzie tam gdzie powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych pisząc „lub równoważne”, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszelkich czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.: czynności związanych z wykonywaniem wszystkich prac fizycznych w zakresie realizacji zamówienia. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); dla części nr 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); dla części nr 3: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); dla części nr 4: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść oddzielnie dla każdej części. 3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z poź. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009 z dopiskiem wadium na przetarg znak sprawy UIB.271.6.2020– Część nr … 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłaty wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej - Wadium – Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” – Część nr … - znak sprawy UIB.271.6.2020 oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać, co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty ( wzór stanowi załącznik Nr 1), 2) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału 6 ust. 1 SIWZ, 3) Kosztorys ofertowy uproszczony, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy). 6) Potwierdzenie wniesienia wadium: -wadium w formie pieniężnej - do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium jako odrębny załącznik wpięty do oferty; -wadium w innej formie niż pieniądz - należy zamieścić w osobnej kopercie zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach