Przetargi.pl
sprzedaż i dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2017-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
  REGON: 000308637
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż i dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odzieży i obuwia dla pracowników Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: GRUPA 1 - ODZIEŻ ROBOCZA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO GRUPA 2 - ODZIEŻ I OBUWIE DLA PRACOWNIKÓW SEKCJI TECHNICZNEJ GRUPA 3 - ODZIEŻ I OBUWIE DLA PRACOWNIKÓW SEKCJI TRANSPORTU GRUPA 4 - ODZIEŻ I OBUWIE DLA PRACOWNIKÓW SEKCJI GOSPODARCZEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach