Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 123 208 , fax. 158 123 209
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  ul. Szpitalna 1
  39400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158 123 208, fax. 158 123 209
  REGON: 31257300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltbg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 10 pakietach. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33199000-1 Odzież medyczna 33770000-8 Artykuły higieniczne 33140000-3 Materiały medyczne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. 3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 A): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.A), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Przepis pkt 2 stosuje się. Oprócz dokumentów w/w oferta winna zawierać: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 2. W celu oceny kryterium „jakość” i weryfikacji zgodności parametrów przedmiotu zamówienia z opisem w SIWZ, dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie – dotyczy Pakietu 1 , 2, 3, 7, 8, 9 oraz Pakietu 10, należy złożyć: 1) parametry techniczne wystawione przez Producenta dla wszystkich pozycji określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ; 2) karty techniczne po sterylizacji wyrobów (dotyczy wyrobów sterylnych). - Zaleca się aby załączone do oferty dokumenty były opisane, której pozycji dotyczą. 3) Próbki po 1 szt.: Pakiet 1 poz. 1– 5, 7,9 i 11, Pakiet 2 poz. 1, Pakiet 3 poz. 4 – 10 i 12, Pakiet 5 poz. 3 – 8, Pakiet 6 poz. 1 – 5, dla asortymentu ujętego w załączniku nr 2 do SIWZ. a) Zaleca się aby załączone próbki były opisane, której pozycji dotyczą; b) Próbki ze względu na konieczność wykorzystania przy testach – nie podlegają zwrotowi. 4) Próbki oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć wraz z ofertą do dnia 23.01.2019 r. do godz. 10:00. Niezłożenie próbek oraz dokumentów w.w. spowoduje odrzucenie oferty. Nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 Ustawy. 3. Każda strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach