Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa nakrętek do butelek PET

"Uzdrowisko Wysowa" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 38-316 Wysowa, Wysowa-Zdrój 149
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3532400 , fax. 018 3532447
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Wysowa" S.A.
  Wysowa-Zdrój 149 149
  38-316 Wysowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3532400, fax. 018 3532447
  REGON: 00029914000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-wysowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Skarbu Panstwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa nakrętek do butelek PET
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa nakrętek do butelek PET na gwint PCO, kolor biały, szacunkowa wielkość dostawy 7 000 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 252261002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.uzdrowisko-wysowa.pl/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach