Przetargi.pl
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Urzędu Powiatu Proszowickiego

Powiat Proszowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3861846 , fax. 012 3862933
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Proszowicki
  ul. 3 Maja 72 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3861846, fax. 012 3862933
  REGON: 35155449400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Urzędu Powiatu Proszowickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych na rzecz Urzędu Powiatu Proszowickiego. Usługi pocztowe, o których mowa będą polegały na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze powyżej 50g, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru jeden raz dziennie przesyłek przyjętych do wyekspediowania, z Punktu Obsługi Klienta, zlokalizowanego w Urzędzie Starostwa w Proszowicach przy ul. 3 Maja 72, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:15 do 14:15. Wykonawca po podpisaniu umowy, będzie obowiązany wskazać placówkę położoną najbliżej siedziby Zamawiającego stanowiącą miejsce nadania i odbioru przesyłek, w obrębie miasta Proszowic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.proszowice.upow.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach