Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wadowicach Górnych na część I, II, III, V, VI, VII, VIII

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 39-308 Wadowice Górne, Wadowice Górne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6661020, , fax. 14 6661020
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych
  Wadowice Górne 133E
  39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie
  tel. 14 6661020, , fax. 14 6661020
  REGON: 18087720300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspwg.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: EDUKACJA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wadowicach Górnych na część I, II, III, V, VI, VII, VIII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie: od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2020 (z wyłączeniem przerwy świątecznej). Zamówienie składa się z siedmiu części. I. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. II. Świeży drób. III. Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby gotowe garmażeryjne. V. Jaja kurze konsumpcyjne świeże klasa A. VI. Produkty mleczarskie. VII. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, Produkty mączne. VIII. Różne produkty spożywcze, Oleje, tłuszcze roślinne, Przetworzone owoce, Produkty cukrownicze. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dostarczał: a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły, które nie wskazywałby oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego produktu d) asortyment w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, aby spełniały wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia, h) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dla roślin okopowych: ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, burak itd.) i) asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, j) transport do siedziby Zamawiającego ma być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu art. spożywczych w tym mrożonek w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, k) pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, l) dostawa była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu. Zamówienia będą składane telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną realizację dostawy, w ilościach według zapotrzebowania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 – wzór załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia – nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty (wzór złącznik nr 1 do SIWZ) b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3 do SIWZ) c) wzór umowy (wzór załącznik nr 4 do SIWZ) d) formularz cenowy (wzór załącznik nr 5 do SIWZ) e) wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór załącznik nr 6 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. f)informację o podwykonawcach – załącznik nr 7 do SIWZ, klauzule informacyjną - załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach