Przetargi.pl
Sprzedaż i dostarczenie systemu zamkniętego probówkostrzykawki, ręczników papierowych, klipsów do laparoskopii. Znak sprawy 38/ZPN/09

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6480300 , fax. 044 6480304
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. Rakowska 15 15
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6480300, fax. 044 6480304
  REGON: 00063694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.szpital-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostarczenie systemu zamkniętego probówkostrzykawki, ręczników papierowych, klipsów do laparoskopii. Znak sprawy 38/ZPN/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostarczenie systemu zamkniętego probówkostrzykawki, ręczników papierowych, klipsów do laparoskopii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r- Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 C.Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 D.Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w przetargu. E.Wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - Załącznik nr 4 F.Dokumenty potwierdzające, że oferowane w systemie zamkniętym probówkostrzykawki, oraz klipsy do laparoskopii są oznaczone znakiem CE, posiadają deklaracje zgodności oraz spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzane do obrotu i do używania na terytorium Polski - zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. G.Foldery, katalogi, inne materiały informacyjne producenta (dopuszcza się przedstawienie kserokopii wybranych z katalogu stron). Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. (Pakiety 1 i 3). H.Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - świadectwa dopuszczenia do stosowania, lub inne świadectwa potwierdzające jakość oferowanych ręczników.( Pakiet 2). Na dokumentach należy zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dotyczą. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,zamiast dokumentu określonego w punkcie A, powinien złożyć dokumenty zgodnie z zapisem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.19.05.2008r w sprawie dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane o których mowa w §2 ust.1-3 (DZ.U. Nr 87,poz. 605 , uwzględniający zmiany wprowadzone Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.16.10.2008r zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane DZ.U. Nr 188,poz.1155)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.szpital-piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach