Przetargi.pl
Dostawa cytometru przepływowego

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8332021 , fax. 046 8333228
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
  ul. Pomologiczna 18 18
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8332021, fax. 046 8333228
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insad.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa cytometru przepływowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego cytometru przepływowego wraz z instalacją w miejscu użytkowania oraz instruktażem stanowiskowym pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lun przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. - wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum dwie dostawy) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, - zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta urządzenia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 2. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt 2 i 3 mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki musi spełnić każdy z Wykonawców. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 8 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 1; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum dwie dostawy), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 2; 4. Wykaz części zamówienia, powierzonej podwykonawcy/om - załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy); 5. Folder i opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów technicznych oferowanego mikroskopu z wymaganiami SIWZ; 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania. 7. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w części obejmującej warunki wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 - składa każdy z Wykonawców, zaś w części obejmującej art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 - składają wszyscy Wykonawcy wspólnie, - pozostałe dokumenty składają wszyscy wykonawcy wspólnie. c) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. 8. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.insad.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach