Przetargi.pl
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2020-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, , fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na terenie Centrum Grafit, w tym odśnieżanie i usuwanie oblodzeń powierzchni zewnętrznych Obiektu, obejmujące sprzątanie zasadnicze wg Standaryzacji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz serwis dzienny. Zamówienie obejmuje sprzątanie powierzchni, których wykaz zawiera stanowiący załącznik do SIWZ „Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprzątania na Obiekcie”. 3. Wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ oraz Standaryzacją świadczenia usług stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować się także do Regulacji Obiektu. 2) Osoby z Personelu Sprzątającego oraz Koordynator muszą być przeszkolone w zakresie zasad BHP i PPOŻ, zapoznane z Regulacjami obiektu oraz posiadać aktualne badania lekarskie, a także niezbędne uprawnienia, o ile będą wymagane przepisami prawa, m.in. uprawnienia do pracy na wysokościach w przypadku np. mycia szklanych elewacji. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki chemiczne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym środki czyszczące, dezynfekujące oraz konserwujące, które są dopuszczone do stosowania na terenie Polski i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty PZH lub kartę charakterystyki lub inny równoważny certyfikat potwierdzający, że oferowane środki nie mają negatywnego wpływu na zdrowie użytkownika i środowisko, jak również worki na śmieci, odświeżacze powietrza oraz kostki zapachowe. Środki higieniczne (papier toaletowy oraz mydło) zabezpiecza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do ich bieżącego uzupełniania. 4) Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany dysponować narzędziami i urządzeniami wymienionymi w Standaryzacji świadczenia usług będącej załącznikiem do SIWZ. 5) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach znajdujących się na terenie Obiektu, które to odpady niebezpieczne powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, jak również innych odpadów związanych ze stosowanymi przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia środkami i urządzeniami (w szczególności opakowań po środkach czystości, opakowań po środkach konserwujących, opakowań po środkach higieny, zużytych myjek, zużytych gąbek itp.). W odniesieniu do powyższych odpadów Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami prawa gospodarkę odpadami zbierając i usuwając te odpady z terenu Obiektu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić wymagane prawem dokumenty związane z gospodarką odpadami, m.in. karty odbioru tych odpadów przez uprawnione podmioty. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: umowa obowiązuje od dnia jej podpisania ale realizowana będzie przez okres 12 miesięcy nie wcześniej niż od 1 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem, że Umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym brutto określonym w Umowie. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa. 6. Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i wynosi do 30 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres powyższych zamówień może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne będą udzielone w Centrum Grafit położonym we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8. Zamówienia podobne, zostaną udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej po przeprowadzeniu negocjacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia do 10 % cen jednostkowych netto formularza oferty Wykonawcy stanowiącego załącznik do umowy podstawowej. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie nie szerszym niż wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 8. Wykonawca lub podwykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni w wymiarze 1 etatu dla każdej z osób realizujących usługę kompleksowego sprzątania na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976r. Kodeks Pracy osoby wykonujące prace fizyczne polegające na kompleksowym świadczeniu usług sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Centrum Grafit, w tym odśnieżanie i usuwanie oblodzeń powierzchni zewnętrznych Obiektu wg Standaryzacji świadczenia usług zamieszczonej w załączniku nr 6 do SIWZ. 9. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 rozdz. III SIWZ przez cały okres wykonywania przez nich czynności poprzez żądanie, aby Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 15 dni roboczych, złożył zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i/lub zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające bieżące opłacanie należnych podatków, z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. czynności sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odśnieżanie i usuwanie oblodzeń powierzchni zewnętrznych. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 10 rozdz. III SIWZ we wskazanym terminie, bądź zaistnienie uzasadnionych podejrzeń niewypełnienia obowiązku zatrudnienia osób do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. czynności sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odśnieżanie i usuwanie oblodzeń powierzchni zewnętrznych na podstawie umowy o pracę, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 12 ust. 4 pkt 8 i 9 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Banku PKO BP nr 29 1020 5226 0000 6902 0532 4803 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została dołączona do oferty. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (wzór zał. nr 3a, 3b do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 5.Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 5a, 5b, 5c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 6 rozdz. IX SIWZ, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach