Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Rynek Główny 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 847 55 31 , fax. 33 847 5530
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
  Rynek Główny 14 14
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 847 55 31, fax. 33 847 5530
  REGON: 00032284400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku oraz w soboty uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za dni pracy w resorcie sprawiedliwości) od godz. 16: 00 do 21: 00 z zastrzeżeniem punktu 2 załącznika nr 1 do niniejszej umowy.. Utrzymywanie w czystości przez Wykonawcę za pomocą środków i urządzeń własnych powierzchni obejmujących: pokoje, pomieszczenia punktów informacyjnych, korytarze, hole, klatki schodowe oraz przeszklenia, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze w budynkach sądowych itd. 2. Pomieszczenia, o których mowa niżej, mają być sprzątane codziennie w obecności pracownika/pracowników sądu w godz. urzędowania sądu, tj. od 7: 30 do 15: 30, są to: kasa, magazyn, archiwum, składnica Ksiąg Wieczystych). 3. Zakres czynności codziennych obejmuje w szczególności: - mycie powierzchni wraz z ich konserwacją (nabłyszczaniem), - odkurzanie podłóg i mebli oraz opróżnianie niszczarek (ścinki) i koszy wraz z wymianą worków (na ciągach komunikacyjnych oraz w toaletach publicznych mogą być stosowane wyłącznie worki przeźroczyste) oraz wynoszenie worków z ich zawartością do kontenerów na odpady, - trzepanie, odkurzanie i usuwanie zanieczyszczeń z wycieraczek czyszczących oraz napiętkowych, - usuwanie zabrudzeń z monitorów LCD (e-wokand), zainstalowanych przed salami rozpraw, - usuwanie wszelkich miejscowych zabrudzeń, - mycie fliz i lamperii, poręczy i cokolików oraz parapetów wewnętrznych, - mycie drzwi wejściowych, wyjściowych i wewnętrznych oraz wszelkich przeszkleń wewnętrznych w korytarzach oraz na klatkach schodowych, - mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją, bieżące uzupełnianie mydła w płynie, papieru toaletowego o standardowej wielkości oraz środków zapachowych / w budynku znajdują się 4 toalety w tym jedna ogólnodostępna/, - przecieranie listew odbojowych w pokojach i na korytarzach, - wycieranie gaśnic, tablic informacji wizualnej, - mycie opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych (1 x w czasie wykonywania usług określonych w punkcie 4), - czyszczenie i zmywanie schodów zewnętrznych prowadzących znajdujących się przy głównym wejściu, - sprzątanie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo budowlanych. - utrzymywanie w czystości i odśnieżanie - terenu o pow. utwardzonej wokoło budynku sądu (parkingi, drogi, chodniki, schody wejściowe). Na bieżąco odśnieżanie, usuwanie zlodowaceń, posypywanie piaskiem, chlorkiem sodu oraz innymi środkami egzotermicznymi, bezpiecznymi ekologicznie wszystkich sprzątanych powierzchni, aby było umożliwione bezpieczne poruszanie się osób, a także odśnieżanie powierzchni parkingowych w sposób umożliwiający parkowanie samochodów. Prawidłowe wykonanie tych czynności polega na pełnym przywróceniu funkcjonalności parkingu, dojazdu do budynku sądu, przyległych chodników oraz schodów wejściowych do godziny 7: 00 rano, 4. Mycie dwustronne okien wraz z parapetami zewnętrznymi, ościeżnicami i framugami, a także żaluzjami i roletami uruchamiane będzie na życzenie Zamawiającego i będzie wykonywane jednokrotnie w ciągu trwania umowy w terminie uzgodnionym między stronami niniejszej umowy. Wykaz powierzchni: - powierzchnia budynku A - 2 126 m2 - powierzchnia utwardzona - 969 m2 - powierzchnia jednostronna okien - 277 m2 - średnia dobowa ilość osób przebywających w budynku około - 200 osób Uwagi: a) Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę nie tylko z zakresu wykonanej usługi, ale również z jej efektu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie również, jakość i ilość zastosowanych środków czyszczących i nabłyszczających dostosowując ich rodzaj (skład chemiczny) do materiału, z jakiego wykonana jest podłoga (wapień, parkiet, płytki ceramiczne, lastriko). Dotyczy to również środków stosowanych do zwalczania oblodzeń, które nie mogą degradować środowiska i nie niszczą podłoża. b) Powierzchnia do konserwacji wynosi 410, 97 m i obejmuje korytarze, hole i klatkę schodową. Częstotliwość konserwacji będzie uzależniona od stanu zabrudzenia, sposobu, technologii wykonywania pracy i od staranności Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca dołoży należytej staranności przy wykonywaniu pracy, to uważamy, że konserwacja powierzchni przeprowadzona jeden raz w tygodniu powinna być wystarczająca. c) Zapewnienie środków wyposażenia toalet, tj. mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz kostek zapachowych, worków na śmieci, szczotek do WC i innych środków chemicznych, które wymagane są w celu utrzymania czystości będą należeć do Wykonawcy. d) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia: - Jednej osoby (sprzątaczka dzienna) sprzątająca na bieżąco w godzinach pracy sądu, tj. od 7.30 do 15.30. Do zadań tzw. (sprzątaczki dziennej) należało będzie: bieżące monitorowanie i uzupełnianie stanów mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz kostek zapachowych w toaletach, cykliczne opróżnianie koszy na korytarzach oraz utrzymywanie czystości w ciągu dnia w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia (szczególnie w okresie zimowym) oraz sprzątania pomieszczeń w obecności pracownika sądu, o którym mowa w pkt. 2 zał. nr 1 do umowy i innych miejscach gdzie wystąpiła taka konieczność wskazanych przez Zamawiającego. e) Jednocześnie Zamawiający informuje, że: - nie dysponuje pomieszczeniami dla sprzątaczek, może jedynie udostępnić pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i zmagazynowanie urządzeń do sprzątania, - stan techniczny budynku jest +dobry większość powierzchni przeszła remont, - przedmiot zamówienia nie uwzględnia prania wykładzin i dywanów. OBIEKT B - Zakres prac oraz powierzchnia dot. budynku przy ul. Jagiełły 29 i 31, 32-600 Oświecim 1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku oraz w soboty uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za dni pracy w resorcie sprawiedliwości) od godz. 7:30 do 15:30. 2. Zakres czynności codziennych: - Zakres przedmiotowy wykonywanej usługi sprzątania pomieszczeń jest tożsamy z opisem jak dla budynku Sądu przy ul. Rynek Główny 14 w Oświęcimiu dodatkowo Zamawiajacy wymaga dla tej lokalizacji utrzymywania w czystości terenów zielonych wraz z ich pielęgnowaniem - koszenie trawników i wywozem trawy. Dodatkowo Zamawiający dla tej lokalizacji wymaga dostarczenia ręczników papierowych typu rolka lub Z-Z. Wykaz powierzchni: - powierzchnia budynku B - 1 090 m2 - powierzchnia utwardzona - 335 m2 - powierzchnia utwardzona - 202 m2 - powierzchnia jednostronna okien - 153 m2 - średnia dobowa ilość osób przebywających w budynku około - 100 osób Uwagi: f) Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę nie tylko z zakresu wykonanej usługi, ale również z jej efektu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie również, jakość i ilość zastosowanych środków czyszczących i nabłyszczających dostosowując ich rodzaj (skład chemiczny) do materiału, z jakiego wykonana jest podłoga. Dotyczy to również środków stosowanych do zwalczania oblodzeń, które nie mogą degradować środowiska i nie niszczą podłoża. g) Powierzchnia do konserwacji wynosi 318, 51 m i obejmuje korytarze, hole i klatkę schodową. Częstotliwość konserwacji będzie uzależniona od stanu zabrudzenia, sposobu, technologii wykonywania pracy i od staranności Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca dołoży należytej staranności przy wykonywaniu pracy, to uważamy, że konserwacja powierzchni przeprowadzona jeden raz w tygodniu powinna być wystarczająca. h) Zapewnienie środków wyposażenia toalet, tj. mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz kostek zapachowych, worków na śmieci, szczotek do WC i innych środków chemicznych, które wymagane są w celu utrzymania czystości będą należeć do Wykonawcy. i) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia: j) Jednej osoby (sprzątaczka dzienna) sprzątająca na bieżąco w godzinach pracy sądu, tj. od 7.30 do 15.30. k) Jednocześnie Zamawiający informuje, że: - nie dysponuje pomieszczeniami dla sprzątaczek, może jedynie udostępnić pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i zmagazynowanie urządzeń do sprzątania, przedmiot zamówienia nie uwzględnia prania wykładzin i dywanów. OBIEKT C - Zakres prac oraz powierzchnia dot. budynku przy ul. Rynek 20 Kęty. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku oraz w soboty uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za dni pracy w resorcie sprawiedliwości) od godz. 7: 30 do 15:30 3. Zakres czynności codziennych obejmuje w szczególności: - Zakres przedmiotowy wykonywanej usługi sprzątania pomieszczeń jest tożsamy z opisem jak dla budynku Sądu przy ul. Rynek Główny 14 w Oświęcimiu. Dodatkowo Zamawiający dla tej lokalizacji wymaga dostarczenia ręczników papierowych typu rolka lub Z-Z. Wykaz powierzchni: - powierzchnia budynku C - 506 m2 - powierzchnia utwardzona - 188 m2 - powierzchnia jednostronna okien - 45 m2 - średnia dobowa ilość osób przebywających w budynku około - 50 osób Uwagi: l) Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę nie tylko z zakresu wykonanej usługi, ale również z jej efektu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie również, jakość i ilość zastosowanych środków czyszczących i nabłyszczających dostosowując ich rodzaj (skład chemiczny) do materiału, z jakiego wykonana jest podłoga. Dotyczy to również środków stosowanych do zwalczania oblodzeń, które nie mogą degradować środowiska i nie niszczą podłoża. m) Powierzchnia do konserwacji wynosi 155,75 m? i obejmuje korytarze, hole i klatkę schodową. Częstotliwość konserwacji będzie uzależniona od stanu zabrudzenia, sposobu, technologii wykonywania pracy i od staranności Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca dołoży należytej staranności przy wykonywaniu pracy, to uważamy, że konserwacja powierzchni przeprowadzona jeden raz w tygodniu powinna być wystarczająca. n) Zapewnienie środków wyposażenia toalet, tj. mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz kostek zapachowych, worków na śmieci, szczotek do WC i innych środków chemicznych, które wymagane są w celu utrzymania czystości będą należeć do Wykonawcy. o) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia: p) Jednej osoby (sprzątaczka dzienna) sprzątająca na bieżąco w godzinach pracy sądu, tj. od 7.30 do 15.30. q) Jednocześnie Zamawiający informuje, że: - nie dysponuje pomieszczeniami dla sprzątaczek, może jedynie udostępnić pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i zmagazynowanie urządzeń do sprzątania, - stan techniczny budynku jest +dobry. - przedmiot zamówienia nie uwzględnia prania wykładzin i dywanów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennej oceny i okresowej kontroli usługi będącej przedmiotem zamówienia. W związku z tym wykonawca (upoważniony pracownik) zobowiązany jest do stawiennictwa we wskazanym przez zamawiającego budynku, w określonym terminie w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli. Dopuszczalne formy powiadomienia wykonawcy o wyznaczonym miejscu i czasie: telefonicznie, faksem, pisemnie. Wykonawcy mogą obejrzeć obiekty Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, gdyż są obiektami użyteczności publicznej. Jednak zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami w celu omówienia przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że od wielu lat nie dokonuje zakupu środków higienicznych takich jak mydło w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych jak i środków chemicznych do utrzymania czystości. W związku z powyższym nie jest w stanie w SIWZ określić ilości ich zużycia. Ponadto z toalet oprócz pracowników korzystają również petenci, co w dużym stopniu utrudnia podanie średniego ich zużycia. Zamawiający w związku z powyższym liczy na wieloletnie doświadczenie wykonawców w świadczeniu usług sprzątania w podobnych budynkach. Do obowiązków osób sprzątających należeć będzie codzienne zamykanie okien i drzwi we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach oraz oddanie kluczy ochronie fizycznej. W przypadku zmiany osoby sprzątającej, czy też zapewnienia zastępstwa na czas jej nieobecności wykonawca musi nawiązać niezwłocznie kontakt z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego i ustalić warunki przyjęcia nowej osoby. Zamawiający wymaga aby liczba osób sprzątających w danym dniu zawsze wynosiła minimum: W budynku A - 3 osoby W budynku B - 1 osoba W budynku C - 1 osoba Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania zamawiającego o wszelkich, dostrzeżonych w czasie sprzątania obiektów, awariach i uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach