Przetargi.pl
Sprzątanie budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w 2016 r.

Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy w Urzędzie Miasta Tarnowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882400 , fax. 14 6215308
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy w Urzędzie Miasta Tarnowa
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882400, fax. 14 6215308
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: II.1.4.1. Usługę utrzymania czystości w obiektach użytkowanych przez Urząd Miasta Tarnowa zlokalizowanych przy ul. Nowej 4, ul. Nowej 3, ul. Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Wałowa 10. II.1.4.2. Usługę utrzymania czystości polegająca na myciu okien, krat i luster, w budynkach Urzędu Miasta Tarnowa i przy ul. Wałowa 10 oraz usługa sprzątania pomieszczeń Komisji Kwalifikacji Wojskowych. Szczegółowy zakres zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas poprawy jakości świadczonej usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umtarnow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach