Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3206250, , fax. (058) 323 83 63
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
  ul. Ołowianka 1
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3206250, , fax. (058) 323 83 63
  REGON: 19031794000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.filharmonia.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objęte są budynku PFB w Gdańsku ul. Ołowianka 1 1.1. Budynek główny Filharmonii – sale koncertowe, hole, sanitariaty, biura, garderoby muzyków, dolne i górne Foyer, bufet, pomieszczenia socjalne, sanitariaty. 1.2. Budynek „Kasa Biletowa”- biura, pomieszczenie kasy, poczekalnia widzów, sanitariat. 2. Sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego t.j.: 2.1. przygotowanie pomieszczeń na przyjście widzów, gości, pracowników biurowych w biurach, muzyków w garderobach zgodnie z harmonogramem miesięcznym na dany miesiąc, z podziałem na jednorazowe sprzątania w danym dniu z określeniem zakresu obszarów do sprzątania. 2.2. usunięcie i segregacja odpadów z pojemników w biurach; 2.3. dezynfekcja dostarczonym przez Wykonawcę płynem dezynfekującym, przynajmniej dwa razy dziennie klamki, drzwi wejściowe do klatek, poręcze, biurka, krzesła, przyciski od windy oraz włączniki świateł itp. we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach. Dezynfekcja powierzchni sprzątanych odbywa się co najmniej przed rozpoczęciem oraz przez zakończeniem pracy pracowników PFB 3. Sprzątanie terenu zewnętrznego: 3.1. Obszar sprzątania: 3.1.1. przed wejściem głównym budynku Filharmonii „A” – 110 m2 , 3.1.2. przed wejściem „B” do budynku Filharmonii – 125 m2, 3.1.3. przed wejściem do budynku Filharmonii od strony Recepcji wejście D” - 40 m2, 3.1.4. wokół budynku „Kasy Biletowej” – 75 m2. 3.2. Zakres czynności: 3.2.1. każdorazowo wyzbieranie śmieci, papiery, liści, niedopałków papierosów itp. w tym opróżnienie koszy na śmieci, 3.2.2. wymiana wkładów z worków PCV, 3.2.3. opróżnienie popielniczek zewnętrznych. 4. Dyżur w trakcie koncertów/imprez: 4.1. W czasie koncertów/imprez dyżur jednego lub dwóch pracowników w zależności od zlecenia Zamawiającego celem utrzymania ciągłości czystości w obiektach Filharmonii. 4.2. W szczególności w zakresie dyżuru należy wykonać: 4.2.1. po rozpoczęciu koncertu oczyszczenie strefy wejścia do budynku z zanieczyszczeń typu liście, błoto, piach i inne); 4.2.2. dezynfekcja elementów szczególnie użytkowanych (klamki, krany, dozowniki mydła, blaty, poręcze) w strefie dostępnej dla słuchaczy przed rozpoczęciem i zakończeniem koncertu; 4.2.3. bieżące usuwanie nieczystości i zabrudzeń zauważonych samodzielnie jak i zgłoszonych przez obsługę PFB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach