Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie w ramach wykonania windy przeznaczonej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych”. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 734 202 , fax. 586 734 191
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puck
  ul. Orzeszkowej 5
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 586 734 202, fax. 586 734 191
  REGON: 19168639000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.starostwo.puck.pl/m,86,starostwa.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie w ramach wykonania windy przeznaczonej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych”. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie poprzez wykonanie windy - szybu windowego wraz z ściankami zewnętrznymi oraz stropami. 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ: Dokumentacja projektowa i STWIORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100, 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz.U.2018. poz.110) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank BS Puck Nr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004 Z dopiskiem: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku Przetarg nieograniczony- PN Winda , Lubkowo Nr sprawy WZ.272.2.6.2020 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym rachunku bankowym. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Powiatu Puckiego- Starostwa Powiatowego w Pucku, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należy do osób umocowanych do występowania w imieniu Powiatu Puckiego- Starostwa Powiatowego w Pucku, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Powiatu Puckiego- Starostwa Powiatowego w Pucku z żądaniem zapłaty). 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Platformy, za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez Gwaranta/Poręczyciela. Dokument ten musi zachowywać ważność, przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -o ile ma zastosowanie- wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 5) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Wykonawca dołączy do oferty „Opis oferowanych rozwiązań równoważnych” 4. Dopuszcza się używanie w Ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). 5. Informacje dotyczące złożenia oferty w sposób tradycyjny – w postaci papierowej. 1) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja wynika z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2) W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być czytelne. 3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Zamawiający zaleca, aby dokumenty tworzące ofertę stanowiły całość (były zbindowane, oprawione itp.) z tym zastrzeżeniem, że sposób połączenia dokumentów nie może powodować nieczytelności któregokolwiek z elementów oferty a ponadto musi istnieć możliwość skorzystania z poszczególnych dokumentów stanowiących ofertę wybranego Wykonawcy dla potrzeb przygotowania umowy z tym Wykonawcą. 5) Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana. 6) Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem. 7) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w Rozdz. XVII ust. 1 pkt 1 lit. b) z dopiskiem „Zmiana oferty”. 8) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 10) Jeśli Wykonawca składając Ofertę wraz z załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do Oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). 11) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Informacje dotyczące złożenia oferty w formie elektronicznej: Zasady, na jakich należy składać Ofertę złożoną w formie elektronicznej, bądź też ją wycofywać lub modyfikować określone zostały w Instrukcji, która w tym zakresie odwołuje się do: „Regulacje i procedury procesu zakupowego/ Instrukcje dla Wykonawcy190726_Aplikacja_eZamawiający_podręcznik_Wykonawcy/”, która dostępna jest na Portalu Zamawiającego https://powiatpucki.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (do wykorzystania wzór oświadczenia, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach