Przetargi.pl
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynkach oraz na posesjach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu”

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Słowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8430300, 8430339 , fax. 0-74 8423025
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  Słowackiego 10
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8430300, 8430339, fax. 0-74 8423025
  REGON: 32532800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.walbrzych.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Rejonowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynkach oraz na posesjach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałego utrzymania czystości w obiekcie (sprzątanie pomieszczeń biurowych, klatek schodowych, korytarzy, toalet) oraz na posesji (zamiatanie chodników i parkingów przy budynkach) Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10, Słowackiego 11, Słowackiego 11a i ul. Barlickiego, ośrodkach kuratorskich przy ul. Słowackiego 15a/1a w Wałbrzychu, przy ul. Hetmańskiej 1 w Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja 154 w Wałbrzychu, przy Pl. Odrodzenia 8 w Boguszowie Gorcach, w pomieszczeniach przyjaznego pokoju przesłuchań przy ul. Słowackiego 12/3 w Wałbrzychu oraz na parkingach przy ul. Barlickiego w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy i ich wystrój. 2. Prawidłowe wykonanie usługi polegać będzie na bieżącym utrzymaniu czystości wszystkich powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych W okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. – według szczegółowego zestawienia wraz z zakresem i częstotliwością prac objętych przedmiotem zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki i sprzętu, a także materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy i ich wystrój. Środki używane przez Wykonawcę muszą być wysokiej jakości, posiadać wymagane atesty dopuszczające do stosowania w Polsce, biologicznie neutralne. Wymagania dotyczące środków czystości i higieny zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zła jakość używanych środków może być przedmiotem reklamacji usługi. 3. We wszystkich pomieszczeniach obiektów objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje segregacja śmieci. 4. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie w dni i w godzinach urzędowania sądu przez serwis dzienny oraz po godzinach pracy sądu przez serwis popołudniowy (zasadniczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach