Przetargi.pl
SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Świerkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 816 51 15 , fax. 74 816 51 31
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. Świerkowa 1
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 816 51 15, fax. 74 816 51 31
  REGON: 32534000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowice.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania w okresie 12 miesięcy od 01.01.2022 r., jednak nie później niż do 31.12.2022 r, polegające na: -sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku Sądu od poniedziałku do piątku od godz. 15.00, -sprzątaniu i utrzymaniu w czystości posesji należącej do Sądu w godzinach porannych tak, aby prace były zakończone do godz. 7:00, z uwzględnieniem dyżurów w okresie zimowym w godz. od 8:00 do 15:00 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży itp., -serwisie dziennym w dni pracy sądu w godzinach od 8:00 do 15:00 (utrzymanie czystości przed wejściem, w holu głównym, w ciągach komunikacyjnych, w toaletach, a także wykonywanie w miarę potrzeb bieżących prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynku), - obsłudze szatni sądowej przez jedną osobę w godzinach pracy Sądu (od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.30) od 01 stycznia do 30 kwietnia 2022r. oraz od 01 października do 31 grudnia 2022 r.; - myciu okien , ram i ościeżnic okiennych ( 2 razy do roku) oraz szklanych balustrad ( 1 raz w roku). Mycie szklanych balustrad wymagać będzie zastosowania przez Wykonawcę technik specjalistycznych (techniki alpinistycznej, podnośnika, itp.). - usuwaniu w razie potrzeby śniegu z dwóch płaskich części dachu budynku Sądu w okresie zimowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach