Przetargi.pl
Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie

ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 8 A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 433 19 01
 • Data zamieszczenia: 2023-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  ul. Chełmska 8 A
  00-725 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 433 19 01
  REGON: 017342084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Podchorążych 47A wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątaniei pielęgnację terenów zielonychPrzedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na - sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Podchorążych 43/45 wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątanie i pielęgnację terenów zielonychPrzedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Promenada 1/3 wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych.Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych.Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Dembego 7 i 9 oraz Zaruby 10, 12 wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych.Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna, mająca ustalone standardy jakościowe polegająca na sprzątaniu budynków mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Zaruby 13, 15, 17 wraz z przyległymi terenami zewnętrznymi, obejmującą również sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonychw art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp dotyczących:1) zdolności technicznej lub zawodowej.2. Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), jeżeli wykaże, że dla:1) części I: wykonał lub jest w trakcie wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu obiektu, o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2, w ramach jednej umowy/zlecenia;2) części II: wykonał lub jest w trakcie wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu obiektu, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, w ramach jednej umowy/zlecenia;3) części III: wykonał lub jest w trakcie wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu obiektu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, w ramach jednej umowy/zlecenia;4) części IV: wykonał lub jest w trakcie wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał, co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu obiektu, o powierzchni nie mniejszej niż 7 000 m2, w ramach jednej umowy/zlecenia;5) części V i VI: wykonał lub jest w trakcie wykonywania świadczeń okresowych lubciągłych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał, co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu obiektu, o powierzchni nie mniejszej niż 12 000 m2 , w ramach jednej umowy/zlecenia3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotuudostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach