Przetargi.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktów na zadaniach inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota"
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 543 468 , fax. 236 543 020
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
  ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 236 543 468, fax. 236 543 020
  REGON: 13038230500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdmlawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktów na zadaniach inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego: Zadanie Nr 1 „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”, która stanowi kontynuację realizowanego już przez Powiat Mławski zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” Inwestycja zlokalizowana jest na następujących odcinkach drogi powiatowej Nr 2343W: o od km 2+140,00 do km 3+430,10 o od km 4+610,10 do km 5+500,00 o od km 7+700,00 do km 8+558,80 Roboty budowlane będą polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, wykonaniu rozbiórki istniejących elementów drogowych, robót ziemnych, poszerzenia istniejącej jezdni, nowej nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, udrożnienia rowów przydrożnych, zjazdów, przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, wykonanie stałej organizacji ruchu, oraz bodowy nowej sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej. Na całym odcinku drogi przewidziane jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do KR3, poszerzenie jezdni do 6m w przekroju szlakowym i półulicznym, oraz 6,5m lub 7,0m w przekroju ulicznym. Droga powiatowa na odcinku od km 2+140,00 do km 3+430,10 zlokalizowana jest na terenie gminy Wiśniewo oraz na odcinkach od km 4+610,10 do km 5+500,00 i od km 7+700,00 do km 8+558,80 na terenie gminy Strzegowo, w powiecie Mławskim, woj. mazowieckie. Droga przebiega przez tereny rolnicze oraz teren zabudowany w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi powiatowej relacji Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W na odcinkach: od km 2+140,00 do km 3+430,10, od km 4+610,10 do km 5+500,00 i od km 7+700,00 do km 8+558,80. W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2343W przewiduje się:  Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2343W z drogą powiatową nr 2342W w m. Dąbrowa w km 8+053,74.  Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi utwardzonymi oraz z drogami gruntowymi .  Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.  Wykonanie poszerzenia drogi.  Wykonanie regulacji i poszerzenia poboczy gruntowych.  Wykonanie rekonstrukcji odwodnienia korpusu drogowego – odwodnienie powierzchniowe (rowy otwarte, przepusty).  Utwardzenie i przebudowę nawierzchni zjazdów z przedmiotowej drogi.  Wykonanie chodnika w terenie zabudowanym.  Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.  Gospodarkę istniejącą roślinnością uwzględniającą usunięcie zieleni będącej w kolizji z przebudowywaną drogą i założenie trawników.  Budowę kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa.  Przebudowę w ramach usunięcia kolizji istniejącej sieci wodociągowej.  Przebudowę przepustów rurowych w rowach odwadniających i melioracyjnych pod jezdnią.  Przebudowę i budowę przepustów rurowych w rowach odwadniających i melioracyjnych pod zjazdami. Zadanie Nr 2 „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. Zakres robót: - wykonanie robót rozbiórkowych - wykonanie robót ziemnych - wykonanie konstrukcji nawierzchni - wykonanie chodników, parkingów i zjazdów - rozbudowa mostu na rzece Tamka - wykonanie kanalizacji deszczowej - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, - wykonanie oznakowania pionowego, - wykonanie nasadzeń drzew i urządzenie zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach