Przetargi.pl
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask.

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 840 600 , fax. 261 840 666
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 840 600, fax. 261 840 666
  REGON: 1212598500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz teletechnicznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask. Zamówienie składa się z czterech oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi: 1) Zadanie częściowe Nr 1: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask. 2) Zadanie częściowe Nr 2: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask. 3) Zadanie częściowe Nr 3: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask. 4) Zadanie częściowe Nr 4: sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży teletechnicznej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Na zadanie częściowe Nr 1- w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godziny 09:30. 2) Na zadanie częściowe Nr 2 - w wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godziny 09:30. 3) Na zadanie częściowe Nr 3 - w wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godziny 09:30. 4) Na zadanie częściowe Nr 4 - w wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) należy wnieść w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godziny 09:30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona tego warunku poprzez weryfikację: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3) Oświadczenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi, spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ. 4) Oświadczenie, że Wykonawca posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej III stopnia o klauzuli "POUFNE” (w przypadku firmy).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik do SIWZ, 2) Podpisane oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach