Przetargi.pl
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 102 500 , fax. 446 162 551
 • Data zamieszczenia: 2022-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 446 102 500, fax. 446 162 551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Obowiązki nadzoru inwestorskiego będą realizowane przez Zespół Inspektorów Nadzoru, w skład którego wchodzą: 1. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru w specjalności drogowej bez ograniczeń, 2. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej bez ograniczeń, 3. Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, 4. Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, 5. oraz personel pomocniczy (jeśli dotyczy). 3. W ramach przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski zobowiązany jest, w szczególności do świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, rozliczeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacja robót budowlanych, wraz z pełnieniem funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą robót budowlanych w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i zmianami do tej dokumentacji, w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych wymagań określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie certyfikatu szczelności na wymaganym poziomie, oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Nadzór Inwestorski będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków. 4. Zakres obowiązków osób sprawujących nadzór nad inwestycją: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Obowiązki Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wynagrodzenie i warunki płatności: Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zakres rzeczowy prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie, tj. www.sulejow.biuletyn.net →Aktualności→ Zamówienia publiczne→ Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulejowie w wejściu C, pok. 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 8. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 9. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone roboty budowlane podlegające nadzorowi celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac. 10. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja projektowa, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane, które są przedstawione Wykonawcy. 11. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Dopuszcza się możliwość płatności częściowych. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na kwotę, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach