Przetargi.pl
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka”

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka” Szczegółowy opis inwestycji stanowią: Nadzór inwestorski dla inwestycji, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych o których mowa w ust. 1, 2) sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych, w tym zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, udostępnionych przez Zamawiającego, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów budowlanych; 4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru robót budowlanych; 5) uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych zmian lub odstępstw od dokumentów wymienionych w pkt 2), w trakcie realizacji inwestycji, wykonanie kosztorysów na roboty zamienne, „uzupełniające” lub dodatkowe, weryfikacja kosztorysów ofertowych dotyczących wykonania robót zamiennych, „uzupełniających” lub dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności robót zamiennych, „ uzupełniających” lub dodatkowych; 6) współpraca z autorem dokumentów wymienionych w pkt 2); 7) pisemnie udokumentowane uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych o których mowa w ust. 1, w tym potwierdzenie stanu zaawansowania robót zgłaszanych przez ich wykonawcę do odbiorów częściowych w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia; 8) przygotowywanie protokołów częściowych i końcowego odbiorów robót budowlanych o których mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia wykonania tych robót przez ich wykonawcę. Następnego dnia roboczego po podpisaniu każdego z protokołów Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w niniejszej umowie; 9) analizowanie dokumentacji wskazanej w pkt 2) i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie w jego imieniu uwag do tej dokumentacji jej autorowi wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia; 10) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów umownych, w tym informowanie Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonania robót objętych nadzorem; 11) wykonywanie na bieżąco, tj. z częstotliwością umożliwiającą odtworzenie całokształtu prowadzonych robót, dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszej umowie, w terminie 2 dni od ich wykonania, w szczególności w zakresie robót ulegających zakryciu i zanikających; 12) sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek; 13) kontrolowanie i nadzór spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska; 14) kontrolowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w pełnym, obowiązującym zakresie; 15) bieżąca - minimum raz w tygodniu oraz interwencyjna – na żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obecność na placu budowy, udokumentowana wpisami do dziennika budowy; 16) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń 17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących wykonywanych prac polegających m.in. na usunięciu nieprawidłowości lub zagrożeń; 18) udział w cotygodniowych radach budowy/ spotkaniach z wykonawcą robót oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołu w terminie 2 dni od dnia narady/spotkania. 19) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego 20) potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez wykonawcę robót (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego 21) weryfikacji dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę robót oraz pisemne potwierdzenie jej kompletności 22) sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu. 23) przygotowanie rozliczenia wartości zadania inwestycyjnego, sporządzenie wykazu środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, przygotowanie dokumentów OT (dokumentów przyjęcia nowego luz zwiększenia istniejącego środka trwałego) 24) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia (wraz z kompletem wymaganych załączników) o zakończeniu przebudowy obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane 25) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach