Przetargi.pl
Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 10+948 - 11+899; Kanał Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+574, Brynica w km 22+515-23+154 od gruntów przyległych; rzeki Osobłoga w km 0+000 - 1+530 od gruntów przyległych w m. Krapkowice i Żywocice, gm. Krapkowice

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 442-57-42 , fax. (077) 442-57-42, 4425726
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 442-57-42, fax. (077) 442-57-42, 4425726
  REGON: 00010051785953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 10+948 - 11+899; Kanał Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+574, Brynica w km 22+515-23+154 od gruntów przyległych; rzeki Osobłoga w km 0+000 - 1+530 od gruntów przyległych w m. Krapkowice i Żywocice, gm. Krapkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 10+948 - 11+899; Kanał Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+574, Brynica w km 22+515-23+154 od gruntów przyległych: Część zamówienia nr 1 Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 10+948 - 11+899 - dz. nr 39/17 od gruntów przyległych - odcinek od jazu (dz. skrajna nr 231) do mostu (dz. skrajna nr 19) w miejscowości Komorniki. Część zamówienia nr 2 Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+574 - dz. nr 308, 474, 763/1, 772, 773, 779 od gruntów przyległych (działki skrajne na długości cieku to 608 i 874) Część zamówienia nr 3 Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Brynica w km 22+515-23+154 - dz. nr 1617/580 i 1928/580 km. 2 obr. Brynica , 1928/580 km. 2 obr. Brynica od gruntów przyległych 2.Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 0+000 - 1+530 od gruntów przyległych w m. Krapkowice i Żywocice, gm. Krapkowice Część zamówienia nr 4 Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Osobłoga w km 0+000 - 1+530 - dz. nr 508, 96, 83, 66, 64, 491/3 od gruntów przyległych w miejscowości Krapkowice i Żywocice, gm. Krapkowice. Zakres ww. prac obejmuje sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi od gruntów przyległych oraz złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami do właściwego Starosty o wydanie decyzji ustalającej linię brzegową. Projekt powinien zawierać informacje wymienione w art. 15 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145) . Zasady wyznaczenia linii brzegu, wykorzystywane do opracowania projektu rozgraniczenia określa art. 15 ustawy Prawo Wodne. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień z wszystkimi instytucjami oraz osobami prywatnymi jeżeli takie uzgodnienia są wymagane i niezbędne do złożenia wniosku w celu wydania decyzji ustalającej linię brzegową. W zakresie Wykonawcy przedmiotowego opracowania będzie również pozyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ustalającej linię brzegową. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień i składania wyjaśnień na etapie postępowania o wydanie decyzji ustalającej linię brzegową w/w rzek. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie miał obowiązek sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający wszystkie części określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedstawić kopie uprawnień osób biorących udział w realizacji zadania, zgodnych z wymaganiami siwz. Brak akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania lub nieprzekazanie zamawiającemu kopii uprawnień będzie równoznaczne z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania całości zadania w jednym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach