Przetargi.pl
Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 7 (siedmiu) budowlach rzeki Turówka

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6/108
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7481200 , fax. 085 7481201
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Handlowa 6/108 6/108
  15-399 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7481200, fax. 085 7481201
  REGON: 57975085905000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 7 (siedmiu) budowlach rzeki Turówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i instrukcji gospodarowania wodą na 7 (siedmiu) budowlach rzeki Turówka. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych cieku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012r. 145 t.j.) z wykorzystaniem istniejącego profilu podłużnego cieku; b) sporządzenie instrukcji gospodarowania wodą na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych cieku, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087); c) sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia i poboru wody i zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą; d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie wodnoprawne, z zatwierdzeniem instrukcji gospodarowania wodą. 3. Lokalizacja budowli na rzece Turówka: LP. POWIAT/GMINA OBRĘB GEODEZYJNY LOKALIZACJA (KM) RODZAJ BUDOWLI 1 Augustów /Augustów Miasto Augustów 2+377 jaz 2 Augustów /Augustów Miasto Augustów 3+070 jaz 3 Augustów /Augustów Miasto Augustów 3+883 jaz 4 Augustów /Augustów Miasto Augustów 6+420 przepust piętrzący 5 Augustów /Augustów Turówka 13+020 przepust piętrzący 6 Augustów /Augustów Jeziorki 13+794 przepust piętrzący 7 Augustów /Augustów Rutki Nowe 15+110 przepust piętrzący
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach