Przetargi.pl
Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego w formie operatów szacunkowych w 2014 r.

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2014-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego w formie operatów szacunkowych w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego w formie operatów szacunkowych w 2014 r. 2. Przedmiot zamówienia: 2.1. Sporządzanie dokumentacji do celów ustanowienia odrębnej własności lokalu: a) mieszkalnego, b) użytkowego, przeznaczonego do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 2.2. Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu: 1. określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego, w tym: a) określenie wartości lokalu łącznie z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej z wyodrębnieniem wartości gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, odpowiadającej udziałowi właściciela lokalu w tych nieruchomościach, b) określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej do 100 m2, z wyszczególnieniem wartości gruntu, c) określenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, z wyszczególnieniem wartości gruntu, d) określenie wartości nieruchomości niezabudowanej, e) określenia ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jako podstawy do ustalenia ceny zbycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 2. ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) - wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, 3. ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wycena prawa użytkowania wieczystego, 4. ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz odszkodowań, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 5. ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stosownie do treści przepisu art. 128 i art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 6. dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 7. ustalenia wartości prawa służebności gruntowej, służebności przesyłu celem ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie w/w służebności. 3. W załączniku nr 2 - Formularz cenowy (kolumna nr 6) podano szacunkowe ilości wykonania operatów. Rzeczywista ilość wykonania operatów będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. 4. Operat szacunkowy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 - z późn. zm.). 5. Przy kalkulacji ceny wykonania zamówienia należy uwzględnić m. in. koszty materiałów, koszty transportu oraz - w razie konieczności - koszty jednorazowego potwierdzenia aktualności sporządzonych operatów szacunkowych objętych niniejszym zamówieniem, po upływie okresu ich ważności, stosownie do zapisu art. 156 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i udział w rozprawach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz wyznaczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przypadku ewentualnego zakwestionowania operatów, celem uzasadnienia ich prawidłowości. 6. Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego zlecenie na wykonanie poszczególnych operatów. Wykonawca zobowiązany jest opracować zlecone operaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia chyba, że Zamawiający w zleceniu wyznaczy termin dłuższy. 7. Warunki zapłaty: - Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT za każde otrzymane zlecenie, - termin płatności faktury - do 14 dni od dnia wystawienia faktury, z tym, że Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wystawienia, - faktura nie może zostać wystawiona przed odbiorem prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach