Przetargi.pl
Sportowo na Szybowcowej i zabawnie na Hynka – ul. Szybowcowa - etap 1 , projekt nr 354 WBO 2018.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 50 00, , fax. 71 323 50 02
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 50 00, , fax. 71 323 50 02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zzm.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sportowo na Szybowcowej i zabawnie na Hynka – ul. Szybowcowa - etap 1 , projekt nr 354 WBO 2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie działki nr 5/10, AM-3, obręb Gądów Mały zlokalizowanej przy ul. Szybowcowej. W obrębie planowanej inwestycji teren posiada sieć nieregularnych ścieżek pieszych o nawierzchni gruntowej. Na terenie objętym inwestycją znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej i sieć przesyłowa ciepłownicza. W ramach inwestycji wydzielona zostanie strefa rekreacyjna i sprawnościowa, która stanowić będzie uzupełnienie istniejącej oferty rekreacyjnej, gdzie planowany jest plac zabaw dla dzieci starszych wyposażony w tyrolkę. W pobliżu tyrolki zaprojektowano okrągły plac z urządzeniami siłowni terenowej. Projektowane elementy zagospodarowania połączone zostały między sobą oraz z istniejącymi ciągami pieszym systemem ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej. Na zboczu górki wybudowany zostanie drewniany podest rekreacyjny, który stanowi również punkt startowy tyrolki. Nawierzchnia placu zabaw/pod tyrolką, jako nawierzchnię bezpieczną piaszczystą. Dodatkowo planowany jest również plac rekreacyjny (miejsce spotkań mieszkańców), gdzie w przyszłości zamontowane zostaną stoliki do gry w szachy, w etapie I wykonana zostanie jedynie nawierzchnia z kostki betonowej. Całość połączono siecią ścieżek o nawierzchni mineralnej. Na terenie inwestycji, wokół placów i ścieżek w etapie I planuje się również nasadzenia drzew. W celu uporządkowania przestrzeni planuje się również wycinkę drzew, które wchodzą w kolizję z inwestycją, wycinki sanitarne oraz zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej zieleni. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr L/1273/13 z dnia 28 listopada 2013 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100). 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA nr 86 1020 5226 0000 6802 0416 5452, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje i poręczenia należy wystawić na Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław. 6. W przypadku: - przesłania gwarancji lub poręczenia pocztą oryginał gwarancji/poręczenia należy przesłać na adres Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław – pok. nr 16, - osobistego składania oryginału gwarancji/poręczenia należy zdeponować w kasie Zamawiającego (pok. nr 16). 7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP. 10. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot trzeci. Szczegółowe informacje dla wykonawców, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów określają postanowienia SIWZ. 3. Szczegółowe informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określają postanowienia SIWZ 4. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych urządzeń równoważnych z wymogami/parametrami/danymi technicznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej, Wykonawca składa: a) Zestawienie zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych - o ile Wykonawca chce zaproponować sprzęt równoważny (urządzenia – wyposażenia małej architektury, elementów oświetlenia), wg Załącznika nr 6 do SIWZ, wraz ze b) Stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego, w szczególności: karty techniczne, opisy, rysunki z opisem, etc. zaproponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno wynikać będą oferowane parametry urządzeń równoważnych, o których mowa w Rozdziale III pkt 16 i 17 SIWZ. Dokumenty określone powyżej w lit. a) i lit. b) stanowią ścisłą treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach