Przetargi.pl
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Ślusarska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 710 556 , fax. 586 710 556
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
  ul. Ślusarska 2
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 710 556, fax. 586 710 556
  REGON: 19058161800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi- Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, którym Zamawiający przyznał te usługi decyzją administracyjną, świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Rumia (zwane dalej usługą lub usługami lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi) – przyznawane zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), świadczone w okresie do 113 dni (tj. do 31 grudnia 2021 r.) od dnia podpisania umowy/udzielenia zamówienia, nie wcześniej jednak niż od dnia 10 września 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach