Przetargi.pl
SP3.ZP.271.01.15 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Kościelna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 487 52 08 , fax. 22 435 91 29
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
  ul. Kościelna 2 2
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 22 487 52 08, fax. 22 435 91 29
  REGON: 14243056100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3zabki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SP3.ZP.271.01.15 - Dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem i podstawowym wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż 56 kontenerów wraz z wyposażeniem, opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby tymczasowego, modułowego oddziału przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach przy ul. Kościelnej 2, 2) wykończenie obiektu kontenerowego zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 3) oddanie w najem 56 kontenerów, 4) demontaż kontenerów i uporządkowanie terenu, na którym posadowione były kontenery. 3. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas usuwania zgłoszonych usterek lub wad kontenerów od momentu zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3zabki.bipszkola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach