Przetargi.pl
Dostawa i najem kontenerowego zaplecza operacyjno - socjalnego dla tymczasowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Sokołowie Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 22 99 931 , fax. +48 22 22 99 933
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Księżycowa 5 5
  01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 22 99 931, fax. +48 22 22 99 933
  REGON: 01632107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i najem kontenerowego zaplecza operacyjno - socjalnego dla tymczasowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Sokołowie Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i najem kontenerowego zaplecza operacyjno - socjalnego dla tymczasowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Sokołowie Podlaskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (możlwość wydłużenia najmu o kolejne 10 miesięcy). Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas usuwania zgłoszonych usterek lub wad kontenerów od momentu zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lpr.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach