Przetargi.pl
serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych Brother

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 032 7351636
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13 13
  40-844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 032 7351636
  REGON: 01544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfz-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych Brother
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na serwisowaniu urządzeń wielofunkcyjnych Brother (Brother MFC 8460N - 17 sztuk) posiadanych przez Zamawiającego, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Serwisowanie urządzeń wielofunkcyjnych Brother obejmuje swoim zakresem takie czynności jak: przeglądy, w tym konserwację urządzeń; naprawy oraz wymianę uszkodzonych i zużytych części urządzeń (np. rolki poboru papieru, zespół grzewczy, zespół lasera itp.). Ilość przeglądów oraz napraw, a także kwotę przeznaczoną za zakup wymienianych części określa formularz kalkulacja cenowa stanowiący załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wzór umowy określa warunki ewentualnej zmiany postanowień umownych w stosunku do treści oferty. Zamawiający gwarantuje zamówienie wszystkich przeglądów w ilości określonej w formularzu kalkulacja cenowa z zastrzeżeniem prawa rezygnacji z przeglądów dotyczących tych urządzeń, które zostaną w trakcie obowiązywania umowy przekazane do likwidacji. Wykorzystanie zamówionej ilości roboczogodzin w celu dokonania napraw oraz wykorzystanie kwoty zabezpieczonej na zakup części będzie uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca winien udzielić 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone i wymienione przez Wykonawcę części danego urządzenia licząc od dnia dokonania ich wymiany, z zachowaniem warunków gwarancji określonych we wzorze umowy. Części winny być nowe (nieużywane i w pełni sprawne). Termin wykonania zamówienia: w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Lokalizacje urządzeń wielofunkcyjnych Brother objętych serwisem: 1) Katowice, ul. Kossutha 13 - 7 szt., 2) Katowice, ul. gen. Jankego 15a - 1 szt., 3) Częstochowa, ul. Sobieskiego 9 - 1 szt., 4) Zabrze, ul. Ślęczka 20 - 1 szt., 5) Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 - 1 szt., 6) Myszków, ul. Kościuszki 26 - 1 szt., 7) Cieszyn, ul. Bobrecka 27 - 1 szt., 8) Żywiec, ul. Dworcowa 23 - 1 szt., 9) Zawiercie, ul. Towarowa 22 - 1 szt., 10) Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2- 1 szt., 11) Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 - 1 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (w skrócie pzp) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp. Spełnienie warunków będzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz złożonego oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pzp, zgodnie z zasadami przyjętymi w SIWZ. Warunki podmiotowe: 1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pzp. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 pzp oraz przedstawi dokument, o którym mowa poniżej pod lit. A). (lub odpowiednio pod lit. C). 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku korzystania z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (patrz poniżej lit. B). 3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a wymagane przez Zamawiającego. Dokumenty - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) - Wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: A). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B). W przypadku korzystania z potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, które zostaną udostępnione przez inne podmioty, Wykonawca załączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. C). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 cyt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. UWAGA. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszystkie dokumenty przedkładane przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia winny być odpowiednio: podpisane albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ustanowionego przez nich pełnomocnika, przy czym, dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w SIWZ dla pełnomocnictw. Każdy z Wykonawców osobno obowiązany jest spełnić warunek z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 pzp. Do oferty składanej przez ww. Wykonawców, dokument wymieniony powyżej pod lit. A). (lub odpowiednio pod lit. C) należy załączyć w odniesieniu do każdego z Wykonawców odrębnie. Odnośnie pozostałych warunków (art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp) - winny zostać spełnione wspólnie przez Wykonawców, przy czym wystarczy, aby spełnił je przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wspólnie składają oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pzp (oświadczenie w treści formularza oferty). UWAGA. Zgodnie z § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach