Przetargi.pl
Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa email: szp@sggw.pl Przedmiot zamówienia: Data opublikowania ogłoszenia: Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego oraz usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego .

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sekcja Zamówień Publicznych - SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa email: szp@sggw.pl Przedmiot zamówienia: Data opublikowania ogłoszenia: Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego oraz usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego oraz usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego . a) wykonanie opracowania graficznego oraz opracowanie animacji do contentu kursów CPV 72212312-9 b) posadowienie contentu na platformie e learningowej CPV 72212520-0 Załącznik nr 7 do SIWZ - uszczegółowiony opis wymagań ilościowych, informatycznych oraz organizacyjnych przedmiotu zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu pt. Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie etapami. Przewidywany termin realizacji pierwszego etapu, objętego niniejszym postępowaniem - październik 2009 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722123129
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia, w oparciu o art. 22 ust.1. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia. W takim przypadku, wykonawcy usta­nawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2a. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 , została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Informacje dotyczące spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu: NIE 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu spełnia/nie spełnia 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 188, poz. 1155).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 i zał. nr 5), 2) w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu zgodnie z § 1 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna: Wykazanie się wykonaniem usług opracowania graficznego oraz opracowania animacji o wartości na łączną sumę wszystkich usług wynoszącą minimum 50 000 PLN. Wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednego kursu e-learningowego w programie Adobe Captivate lub Adobe Presenter o wartości całkowitej minimum 10 000 PLN Wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednego kursu e-learningowego w programie autorskim Articulate Studio o wartości całkowitej minimum 10 000 PLN i Wykazanie się co najmniej jedną usługą posadowienia contentu na platformie e-learningowej o wartości minimum 5 000 PLN wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna dysponowanie: a. co najmniej 5 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe oraz przygotowanie do opracowania graficznego, opracowania animacji i posadowienia contentu na platformie e-learningowej b. co najmniej 2 osób posiadających biegłą znajomość programów Microsoft Power Point 2007, Adobe Presenter, Adobe Captivate oraz Knowledge Presenter c. co najmniej 2 osób posiadających biegłą znajomość platformy Adobe Connect i platformy Moodle d. co najmniej 2 osób posiadających biegłą znajomość administrowanie serwerem Dell PowerEdge 2900 e. co najmniej 1 osoby posiadającej biegłą znajomość systemu Wordpress f. co najmniej 2 osób posiadających biegłą znajomość programów Articulate Studio 2009 oraz Raptivity Załącznik nr 8 do SIWZ pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 2. Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zamawiający wzywa wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw , albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=1495
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną