Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego przyczepkowego podestu teleskopowego dla Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku.

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5838343 , fax. 022 5838474
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Nowy Świat 6/12 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5838343, fax. 022 5838474
  REGON: 01219930500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego przyczepkowego podestu teleskopowego dla Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego przyczepkowego podestu teleskopowego z napędem elektrycznym (akumulatorowym) oraz gwarancją udzieloną na okres 1-go roku - konstrukcja podestu winna umożliwiać jego transportowanie po drogach publicznych - holowanie przez pojazd samochodowy (podest zarejestrowany); b) wykonywanie zalecanych przez producenta wszelkich przeglądów, regulacji i wymiany części nie podlegających gwarancji przez okres jednego roku, realizowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, będącą miejscem pracy podestu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424170002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający, którzy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. W toku sprawdzania ofert komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg kryterium spełnia/nie spełnia, kolejno dla każdego z wymaganych warunków. Komisja dokona ww. czynności wyłącznie na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają od Wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach