Przetargi.pl
Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 273 0 800 , fax. 86 273 0 803
 • Data zamieszczenia: 2013-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grajewo
  ul. Strażacka 6A 6A
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803
  REGON: 00052330100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie pn : Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno -rekreacyjno -sportowej polega na: budowie krytego basenu wraz zapleczem SPA (pomieszczenia do masażu, grota solna, zespół saun) i budowie Muzeum Mleka, prezentującego ekspozycję dotyczącą historii i tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim . Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem : I. Kryty basen o kubaturze 9630,6 m3, powierzchni zabudowy 1585,26 m2, powierzchni całkowitej 2987,56 m2 oraz powierzchni użytkowej 2144,84 m2 . Zakres robót obejmuje następujące elementy: 1) stan surowy budynku (tj. roboty ziemne ,fundamenty i ściany oporowe, izolacje stanu zerowego, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, konstrukcja dachu), 2) roboty wykończeniowe budynku (tj. pokrycie dachu, roboty wykończeniowe kondygnacji technicznej, ścianki działowe, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie, elewacja, różne elementy zewnętrzne), 3) elementy wewnętrzne budynku basenu (tj. zbiorniki przelewowe, fundamenty pod centrale wentylacyjne, konstrukcja niecki basenu), 4) zbiornik popłuczyn (tj. roboty ziemne, konstrukcja komory technologicznej, izolacje i wyposażenie), 5)instalacje elektryczne (tj. instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa, instalacja włamania i napadu, system obsługi klienta, system nagłośnienia, system sygnalizacji pożarowej, kanalizacja teletechniczna, instalacje słaboprądowe - log, cctv, tablice informacyjne), 6)instalacje sanitarne (tj. instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna), 7)technologia basenowa (tj. basen sportowy - urządzenia, basen sportowy - armatura i rurociągi, basen rekreacyjny - armatura i urządzenia, wanna SPA - urządzenia i rurociągi), 8)instalacja wentylacji i instalacja klimatyzacji, 9)instalacja c.o. i c.t. (tj. instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepła technologicznego na potrzeby technologii basenowej, węzeł cieplny) 10)przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 11)przyłącze kanalizacji deszczowej, 12)przyłącze cieplne, 13)urządzenie terenu (tj. roboty drogowe, obiekty małej architektury), 14)wyposażenie pomieszczeń basenu krytego - zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej SIWZ - UWAGA: W związku z podziałem budowy basenu na etapy, zamówienie obejmuje wyłącznie elementy wyposażenia oraz roboty z nimi związane oznaczone jako etap I. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez firmę Ptaszyński-Rubin ARCHITEKCI z siedzibą 15-137 Białystok ul.Białówny 9m6 - dokumentacja projektowa basenu krytego w Grajewie. II. Muzeum Mleka o kubaturze 9124m3, powierzchni zabudowy 876,24 m2 oraz powierzchni użytkowej 1231,42 m2, Realizacja obejmuje następujące elementy robót: 1) stan surowy budynku (tj. roboty ziemne ,fundamenty i ściany oporowe, izolacje stanu zerowego, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, konstrukcja dachu), 2) roboty wykończeniowe budynku (tj. pokrycie dachu, roboty wykończeniowe kondygnacji technicznej, ścianki działowe, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie, elewacja, różne elementy zewnętrzne), 3)instalacje elektryczne (tj. instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, system sygnalizacji pożarowej, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu), 4)instalacje sanitarne (tj. instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, węzeł cieplny), 5)zagospodarowanie terenu (tj. roboty drogowe, obiekty małej architektury), 6) przyłącza infrastruktury technicznej zewnętrznej (tj. wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne, elektryczne ), zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos z siedzibą 19-400 Olecko ul.Gołdapska 22 lok.15 - dokumentacja projektowa Muzeum Mleka w Grajewie..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach