Przetargi.pl
Modernizacja amfiteatru w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2771328 , fax. 086 2771328
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  ul. Pałacowa 5 5
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 086 2771328, fax. 086 2771328
  REGON: 00064654100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumrolnictwa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja amfiteatru w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zadania jest remont części amfiteatru przeznaczonej dla widowni na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w zakresie wymiany istniejących drewnianych desek siedziskowych na deski z tworzyw sztucznych. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Demontaż istniejących desek drewnianych. b)Malowanie podstaw na czarno emalią poliwinylową. c)Montaż desek z tworzyw sztucznych. Ilość desek to 787 sztuk 2 metrowych i 88 sztuk 1,5 metrowych. Parametry techniczne deski z której będą wykonane siedziska: - deska powinna być wykonana z tworzywa sztucznego której głównym elementem jest polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP), - minimalna grubość deski powinna być nie mniejsza niż 4cm, - deska powinna być wzmocniona wewnątrz płaskownikiem aluminiowym o przekroju nie mniejszym niż 5x25mm, - deska powinna być fabrycznie zaokrąglone na górnych krawędziach, - powinna być wytrzymała na zginanie >=12MPa, - powinna być odporna na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. - 10C, - powinna być nie rozszczepialna brak ryzyka skaleczenia się drzazgami - powinna być wodoodporna, - powinna być odporna na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę, - powinna być odporna na mikroorganizmy, - bez konieczności okresowej konserwacji - Siedziska powinny być podparte między istniejącymi nogami słupem o wymiarach co najmniej 7x7x75cm. Słup powinien być wykonany z materiału o takich samych parametrach technicznych jak deski siedziskowe. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania koloru deski oraz podpór koloru ciemny brąz przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumrolnictwa.pl/zamowienia_ponad_30.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach