Przetargi.pl
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT

Miasto i Gmina Łosice ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 833 573 542 , fax. 833 572 701
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Łosice
  ul. Piłsudskiego 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 833 573 542, fax. 833 572 701
  REGON: 30237405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminalosice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Zakres rzeczowy: I część zamówienia: zakup i dostawa materiałów szybko zużywalnych do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części I został określony w załączniku numer 7.1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia pracowni do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ. III część zamówienia: zakup i dostawa oprogramowania edukacyjnego do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części III został określony w załączniku numer 7.3 do niniejszej SIWZ. IV część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy pomocy do zajęć z indywidualizacji do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV znajduje się w zał. numer 7.4 do niniejszej SIWZ. V część zamówienia: zakup i dostawa drukarek do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części V został określony w załączniku numer 7.5 do niniejszej SIWZ. VI część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętów sieciowych do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części VI znajduje się w zał. numer 7.6 do niniejszej SIWZ. VII część zamówienia: zakup i dostawa kamery do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części VII został określony w załączniku numer 7.7 do niniejszej SIWZ. VIII część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy komputerów dla ucznia wraz z oprogramowaniem do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części VIII znajduje się w zał. numer 7.8 do niniejszej SIWZ. IX część zamówienia: zakup i dostawa przenośnych komputerów dla nauczyciela z oprogramowaniem do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części IX został określony w załączniku numer 7.9 do niniejszej SIWZ. X część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części X znajduje się w zał. numer 7.10 do niniejszej SIWZ. XI część zamówienia: zakup i dostawa sprzętów multimedialnych do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresie części XI został określony w załączniku numer 7.11 do niniejszej SIWZ. XII część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy tabletów do szkół na terenie Miasta i Gminy Łosice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części XII znajduje się w zał. numer 7.12 do niniejszej SIWZ. a)Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęty ICT były fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary - w zakresie każdej z części muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.- dot. części I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII zamówienia. b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia(dotyczy części I, II, III i IV zamówienia), transportu, wniesienia, zamontowania, uruchomienia, skonfigurowania zamówionego sprzętu (dotyczy części V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII zamówienia). d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia (dot. wszystkich części zamówienia) wraz z instrukcją w jęz. polskim e) Równoważne rozwiązania techniczne. -W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. -W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. -Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. -Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy f)Gwarancja: -Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dotyczy części I, II, III, IV zamówienia. -36 miesięcznej gwarancji w przypadku części V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. g)Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: szkoły dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice(tj. Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach, Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach i Zespołu Oświatowego w Niemojkach). h)Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy. i)Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy (dot. części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII zamówienia) szczegółowego wyliczenia poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład zamówienia. Zamawiający żąda zastosowania stawki VAT 0 % w przypadku wyceny: komputerów dla ucznia, drukarek 3D, drukarki laserowej, routera i firewalla. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. 2018 poz. 2174 do dostaw sprzętu komputerowego (jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych, drukarek, skanerów, urządzeń komputerowych do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzeń do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) dla placówek oświatowych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekazania kopii dokumentów, tj. powyższego potwierdzonego zamówienia, do właściwego urzędu skarbowego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowny dokument po podpisaniu umowy –zał. nr 8 który będzie informował, iż dostarczany sprzęt kierowany jest do placówek oświatowych . Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu występuje tzw. ”odwrotne obciążenie” w przypadku laptopów dla nauczyciela –cena netto= brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach