Przetargi.pl
Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-020/2022

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288917
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-020/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Model mózgu z tętnicami - 5 zestawów, Model czaszki - 5 zestawów, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu - 1 szt., Model dróg oddechowych w przekroju - 1 szt., Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany– 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 1: Załączniki nr 2.1 do SWZ.Model treningowy do histeroskopii – 1 szt. ,Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 28 sztuk + 28 wkładów wymiennych, Mata do nauki szycia chirurgicznego - 2 zestawy, Trenażer do nauki przewlekania - 4 szt., Trenażer laparoskopowy z narzędziami - 2 zestawy, Model pęcherzyka żółciowego - 1 szt., Model symulujący fragment jelita ślepego oraz jednorazowego wkładu symulującego usuwany wyrostek - 1 szt., Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 10 szt., Mata do nauki szycia chirurgicznego - 1 zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 2: Załączniki nr 2.2 do SWZ.Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt., Trenażer do nauki samobadania piersi u mężczyzn – 1 szt., Model piersi w przekroju poprzecznym – 1 szt., Model przekroju odbytnicy z patologiami – 1 szt., Model raka skóry – 1 szt., Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej u osoby dorosłej – 3 szt., Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 3: Załączniki nr 2.3 do SWZ.Fantom niemowlęcia do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt., Fantom BLS osoby dorosłej – 2 komplety, Trenażer wzorcowy do nauki drenażu i odbarczania odmy – 1 szt., Manekin niemowlęcia do ćwiczeń RKO i odkrztuszania – 1 szt., Trenażery do ćwiczenia – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 4: Załączniki nr 2.4 do SWZZestaw do nauki iniekcji – 5 zestawów, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 2 zestawy, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 4 zestawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 5: Załączniki nr 2.5 do SWZ.Poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych - 10 szt., Trenażer punkcji lędźwiowych - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 6: Załączniki nr 2.6 do SWZ.Model ramienia do nauki wkłuć i iniekcji dożylnej – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 7: Załączniki nr 2.7 do SWZ.Model anatomiczny serca człowieka z bypassami – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 8: Załączniki nr 2.8 do SWZ.Wideolaryngoskopy szkoleniowe – 2 zestawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 9: Załączniki nr 2.9 do SWZ.Fantom dziecka do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 10: Załączniki nr 2.10 do SWZ.Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt. + 3 elektrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 11: Załączniki nr 2.11 do SWZ.Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 12: Załączniki nr 2.12 do SWZ.Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 13: Załączniki nr 2.13 do SWZ.Manekin osoby dorosłej z defibrylatorem szkoleniowym – 1 zestaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co dorodzaju i liczby przedmiotów, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiący, dla pakietu 14: Załączniki nr 2.14 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach