Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III

ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO W KUTNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO W KUTNIE
  ul. Wojska Polskiego 10A
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  REGON: 610191611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgrk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowy drogi gminnej Nr 104073E relacji Zagaj przez wieś w miejscowości Zagaj gm. Góra Św. Małgorzaty.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni szerokości 3,50 m i pobocza 2x0,75 m wzmocnione kruszywem łamanym. Na przyległe działki projektuje się w ciągu rowów pod zjazdami przepusty PEHD. Na posesje przewidziano nawierzchnię zjazdów z masy bitumicznej, natomiast na istniejące działki niezabudowane (pola), nawierzchnię z kruszywa łamanego.Na włączeniach z drogą powiatową nr 2517E zaprojektowano łuki wjazdowe o promieniu 8,0 m, w związku z czym wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających z drogi powiatowej w prawo na skrzyżowaniu nie będzie mniejsza niż 8,0 m.Początek projektowanej przebudowy drogi km 0+000 przyjęto na wysokości posesji nr 5 w m. Zagaj, natomiast koniec km 0+583,70 za ostatnim budynkiem posesji nr 10 przed włączeniem do drogi o nawierzchni gruntowej na dz. nr ew. 492, na wysokości działek nr ew. 450 i 467/2. Ciąg przebudowywanej drogi przerwany jest przebiegiem drogi powiatowej nr 2517E Zagaj – do drogi wojewódzkiej nr 703.Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi: 583,70 mb.Parametry techniczne:-klasa drogi: D,-prędkość projektowa: 40 km/h,-kategoria ruchu: KR-1,-przekrój drogi: 3,50 m (włączenie 5,00 m) z poboczami z kruszywa łamanego 2x0,75 m rowem (miejscami korytkiem ściekowym).Przebudowa dróg w gminach Nowe Ostrowy i Oporów.Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:1) Zaprojektowanie i przebudowę drogi powiatowej nr 2186E na odcinku Kały - Chrosno długości: 790,3 mb - działka nr 184/1, 184/2 i 173 obręb Grochów,2) Zaprojektowanie i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kały długości: 240,2 mb - działka 229 obręb Grochów, Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w skład której powinny wchodzić:-Projekty (materiały do zgłoszenia) zawierające wszelkie uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac budowlanych. Zamawiający zamierza wykonać prace z pominięciem kanału technologicznego, wobec czego niezbędne będzie uzyskanie odstępstw od jego budowy,-Projekt czasowej organizacji ruchu,-Projekt docelowej organizacji ruchu,-Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót,-Kosztorys z podziałem na branże opracowany metodą uproszczoną,-Inne opracowania - projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,-Opracowanie projektu, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez cały okres trwania budowy. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie,-Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem projektowym, konstrukcyjnym oraz wymaganiami STWiORB,-Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności),-Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowa nr 2186E na odcinku Kały – Chrosno po przeprowadzeniu przebudowy:-klasa techniczna - droga klasy L-prędkość projektowa - 40 km/h,-kategoria ruchu: KR-1-dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś,-przekrój drogi 1 x 1,-jezdnia szerokości 4,00 m,-pobocza obustronne 0,75 m,-odwodnienie jezdni - rowy otwarte,Podstawowe parametry techniczne drogi wewnętrznej na działce 229 obręb Grochów po przeprowadzeniu przebudowy:-klasa techniczna - brak-prędkość projektowa - 30 km/h,-kategoria ruchu: KR-1-dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 80kN/oś,-przekrój drogi 1 x 1,-jezdnia szerokości 3,50 m,-pobocza obustronne 0,75 m,-odwodnienie jezdni – spadek poprzeczny na tereny przyległe,3) Zaprojektowanie i przebudowa przebudowę części drogi gminnej nr 102363E w m. Oporów na długości 1640,0 mbWykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w skład której powinny wchodzić:-Projekty (materiały do zgłoszenia) zawierające wszelkie uzgodnienia pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac budowlanych. Zamawiający zamierza wykonać prace z pominięciem kanału technologicznego, wobec czego niezbędne będzie uzyskanie odstępstw od jego budowy,-Projekt czasowej organizacji ruchu,-Projekt docelowej organizacji ruchu,-Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót,-Kosztorys z podziałem na branże opracowany metodą uproszczoną,-Inne opracowania - projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,-Opracowanie projektu, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez cały okres trwania budowy. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie,-Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem projektowym, konstrukcyjnym oraz wymaganiami STWiORB,-Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności),-Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.W zakres budowy drogi wchodzą następujące elementy:-Jezdnia,-Zjazdy,-Zatoki postojowe,-Chodniki,-Pobocza,-Próg zwalniający.Parametry techniczne drogi po wykonaniu:-Kategoria drogi: gminna-Kategoria ruchu: KR-1-Jezdnia szerokości: 5,0m, 3,5m-Chodniki: odcinki o szerokości 1,5m-Rów kryty: rura HDPE SN8 O400m dł. ~75m-Palisada z elementów betonowych: długość ~62m4) Łączna długość trzech wskazanych i przebudowywanych dróg wynosi:2 670,5 mb.Przebudowa, remont dróg i chodników w miastach Kutno, Krośniewice i Dąbrowice.Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:1) Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi rowerowej i chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Jana Pawła II i Al. ZHP w Kutnie, w tym:-chodnik wraz drogą dla rowerów wzdłuż zachodniej strony ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Podrzecznej do ścieżki turystycznej pieszo – rowerowej (teren wzdłuż rzeki Ochni): długość odcinka około 235m,-chodnik wzdłuż wschodniej strony ul. Jana Pawła II i północnej strony Al. ZHP na odc. od ul. Warszawskie Przedmieście do ul. Troczewskiego: długość odcinka około 428m.2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach" w zakres zadania wchodzą:a) Przebudowa dróg wewnętrznych,b) Przebudowa stanowisk postojowych,c) Przebudowa chodników,d) Budowa odwodnienia terenów utwardzonych.Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować:-przebudowę nawierzchni jezdni,-przebudowę istniejących zjazdów,-przebudowę nawierzchni stanowisk postojowych,-przebudowę istniejących i budowę nowych nawierzchni chodników,-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD-usunięcie kolizji z istniejącymi mediami (w przypadku konieczności)-budowę kanalizacji deszczowejZakres robót objętych przebudową obejmuje:-frezowanie istniejących warstw bitumicznych-rozebranie warstw podbudowy istniejących nawierzchni,-rozebranie istniejących zjazdów i chodników w zakresie opracowania,-wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów-wykonanie nowych nawierzchni zjazdów-wykonanie nowej podbudowy jezdni dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych oraz chodników,-wykonanie nawierzchni z kostki dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych oraz chodników,-wykonanie nowych krawężników betonowych oraz obrzeży,-wykonanie terenów zielonych,-budowa kanalizacji deszczowej3) Zaprojektowanie i remont ulicy Nowy Rynek i Benedykta w Dąbrowicach:Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej:-Uzyskanie mapy niezbędnej do realizacji celu projektowego.-Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew kolidujących z planowanymi pracami oraz projektu nasadzeń (w przypadku konieczności rekompensaty ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych).-Opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej,-Opracowanie dokumentacji projektowej dla branży teletechnicznej w uwzględnieniem jej budowy w terminie późniejszym tj. po wybudowaniu drogi.-Opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych.-Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,-Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,-Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia,-Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,W zakres budowy drogi wchodzą następujące elementy:a) w km 0+000 do 0+120:-Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią grubość 5cm-Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m2 szerokości 7,0 m-Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm szerokości 7,0 m-Rozebranie istniejącego chodnika po lewej stronie.-Korytowanie pod konstrukcję chodnika-Wykonanie podbudowy na chodniku ze stabilizacji o Rm = 2,5 MPa grubości 20cm-Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo– piaskowej, szerokość 2,0m.b) w km 0+120 do 0+436:-Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią grubość 5cm,-Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m2 szerokości zgodnej z planem sytuacyjnym,-Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm szerokości zgodnej z planem sytuacyjnym,-Zabezpieczenie krawędzi jezdni przed wykruszeniem (poprzez podsypanie kruszywem, destruktem, lub innym materiałem zaakceptowanym przez Zamawiającego),-Wymiana krawężnika betonowego w obrębie skrzyżowania w km 0+380.Przebudowa dróg w gminach Witonia, Bedlno, Łanięta, Strzelce i Krzyżanów.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dwóch zadań: przebudowa drogi nr 104304E, ul. Górna i Krótka w Witoni oraz remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne przebudowa drogi nr 104304E, ul. Górna i Krótka w Witoni:-szerokość jezdni - 3,50m,-szerokość poboczy - 0,50m-1,0m,-powierzchnia jezdni asfaltowej z pełną podbudową - ok. 1250 m2,-powierzchnia jezdni asfaltowej z wykorzystaniem istn. podbudowy - ok. 1706 m2,-powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 1678m2.Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne remontowanej drogi w m. Kuchary:-szerokość jezdni - 3,50m,-szerokość poboczy - 1,0m,-powierzchnia jezdni - ok. 5345 m2,-powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 3054 m2.2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Mirosławice, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji:-powierzchnia jezdni asfaltowej - ok. 2 745m2,-powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 899m2,-powierzchnia zjazdu asfaltowego - ok. 18m2,3) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w m. Kujawki, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji:-powierzchnia jezdni asfaltowej - ok. 941m2,-powierzchnia poboczy z kruszywa C90/3, - ok. 336m2,4) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Mirosławice, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.Na podstawie koncepcji określono parametry techniczne przedmiotowej inwestycji:-powierzchnia jezdni asfaltowej - ok. 299m2,-powierzchnia poboczy gruntowych - ok. 99m2,5) Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102287E w miejscowości Suchodębie.W zakres budowy drogi wchodzą następujące elementy:-Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,-Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm,-Ułożenie warstwy wiążącej z AC 16W grub. 4cm szerokości 3,5 m,-Ułożenie warstwy wiążącej z AC 11S grub. 4cm szerokości 3,5 m,-Ułożenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szerokości 75 cm6) Przebudowa drogi gminnej nr 102269 E Siemianów – Niedrzew Drugi, w tym:Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować:-uzyskanie mapy niezbędnej do realizacji celu projektowego.-opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej,-opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych.-opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,-opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,-uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia,-sporządzenie dokumentacji powykonawczej,W zakres budowy drogi wchodzą następujące elementy:-profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,-ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm,-ułożenie warstwy wiążącej z AC 16W grub. 4cm szerokości 3,5 m,-ułożenie warstwy wiążącej z AC 11S grub. 4cm szerokości 3,5 m,-ułożenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szerokości 75 cm7) Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery, gmina Krzyżanów.Parametry techniczne drogi:-kategoria drogi – powiatowa-kategorii ruchu co najmniej KR2-klasa techniczna – zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z,-szerokość jezdni – 5,5 m,-nawierzchnia jezdni – twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na Bzurze gruntowa (z wierzchnią warstwą z kruszywa sztucznego, łamanego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:-w zakresie części 1 zamówienia: 10 500,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł i 00/100),-w zakresie części 2 zamówienia: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł i 00/100),-w zakresie części 3 zamówienia: 27 700,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset zł i 00/100),-w zakresie części 4 zamówienia: 55 400,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł i 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Pekao S. A.Nr konta: 82 1240 3190 1111 0010 0844 8829z adnotacją „Wadium – Numer referencyjny: ZGRK.RFPŁ.271.3.2023 – Część nr ………”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …. do dnia …”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanejw gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) w zakresie części 1 zamówienia:co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej i długości minimum 0,5 km.b) w zakresie części 2 zamówienia:co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej i długości minimum 1 km.c) w zakresie części 3 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu nawierzchni drogi z płyt betonowych lub kostki betonowej z podbudową i długości minimum 0,5 km,d) w zakresie części 4 zamówienia:co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej i długości minimum 1 km.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: (w zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia): min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, w tym długość odcinka drogi, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami,w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).4) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), przez „budowę” rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.5) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.6) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na 2, 3 lub 4 części) to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać to samo zadanie i tą samą osobę na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdza/ją one spełnianie warunków na wszystkie części w ramach, których zostaną wykazane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach