Przetargi.pl
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej)

Gmina Bojadła ogłasza przetarg

 • Adres: 66130 Bojadła, ul. Sulechowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 523 332 , fax. 683 523 346
 • Data zamieszczenia: 2018-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bojadła
  ul. Sulechowska 35
  66130 Bojadła, woj. lubuskie
  tel. 683 523 332, fax. 683 523 346
  REGON: 97077059200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojadla.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków tj. ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej o pojemności 8000m3 dla Gminy Bojadła. Zamówienie podzielone jest na 3 części: CZEŚĆ I: Zakup i dostawa ciągnika komunalnego wraz z czołowym ładowaczem. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1a do SIWZ. Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań: - Ciągnik wraz z ładowaczem fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018, - ciągnik musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jego rejestracji. - Ciągnik wyposażony w silnik o mocy min. 110 KM przy 2300 obr/min, - ciągnik wyposażony w czołowy ładowacz oraz łyżkę do materiałów sypkich o szerokości minimum 1,90 metra, - pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. Ciągnik z ładowaczem czołowym musi być wyprodukowany w 2018 roku. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik nr 1a). Ciągnik musi być przystosowany do zamontowania, uruchomienia i pracy ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego oraz przyczepy rolniczej. Ciągnik musi być kompatybilny z wyżej wymienionymi sprzętami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy ciągnika: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy. CZEŚĆ II: Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1b do SIWZ. Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań: - beczka asenizacyjna fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2018, - beczka musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jej rejestracji). - Beczka musi posiadać dwukomorowy zbiornik o pojemności minimum 8000 litrów, w tym: 2000 litrów na czystą wodę, 6000 litrów na osady/nieczystości, - Beczka wyposażona w kompresor o wydajności minimum 6500 l/min napędzany wałkiem z ciągnika, który umożliwia tankowanie i opróżnianie zbiornika, - Beczka wyposażona w pompę wodną napędzaną hydraulicznie o wydajności 60 l/min i ciśnieniu 140 bar przez filtr i regulowany zawór bezpieczeństwa zasila zwijadło z wężem o długości 60m, - pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ. Beczka asenizacyjna musi być wyprodukowana w 2018 roku. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik nr 1b). Beczka asenizacyjna musi być kompatybilna z wyżej wymienionymi sprzętami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy beczki asenizacyjnej: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy. CZEŚĆ III: Zakup i dostawa przyczepy z nadstawkami burtowymi. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1c do SIWZ. Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań: - przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2018, - przyczepa musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jej rejestracji). - ładowność przyczepy minimum 6000 kg, - Wysokość ścian skrzyni minimum 500mm oraz nadstawki z profilu PF o wysokości minimum 500mm wraz z obrzeżem minimum 70mm, - pojemność i powierzchnia ładunkowa minimum 8000m3, - długość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 4000mm, - pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ. Przyczepa musi być wyprodukowana w 2018 roku. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik nr 1c). Przyczepa musi być kompatybilna z wyżej wymienionymi sprzętami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy przyczepy: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy. 2. Wykonawca (w odniesieniu do części w której jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) zobowiązany jest do przeszkolenia minimum trzech pracowników w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji urządzeń. 3. Z urządzeniami musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim obejmująca: a) instrukcję obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego; b) książkę gwarancyjno-serwisową; c) dokument potwierdzający, że urządzenia posiadają homologację (świadectwo homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze zm.); d) inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu; e) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze zm.) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 ze zm.) w zakresie jakim ww. przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny urządzeń na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ. 6. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z przeprowadzonej analizy. 7. Jeśli dokumentacja przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ oraz w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie dostarczone urządzenia (w tym również urządzenia elektryczne np. falowniki, czujniki, itd.) na okres minimum 1 roku (12 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a lub 1b lub 1c do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – w zależności do której części zamówienia Wykonawca składa ofertę), b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązania podmiotów trzecich (jeśli dotyczą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach