Przetargi.pl
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W URLACH

Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 754 044 , fax. 256 754 384
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  ul. Jana Pawła II 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  tel. 256 754 044, fax. 256 754 384
  REGON: 53642700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W URLACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Urlach na działkach nr ew. 636/12 obręb Urle, położonych przy ul. Żwirki i Wigury 4 w miejscowości Urle, gm. Jadów. Zakres robót obejmuje m.in: - rozbudowę istniejącego budynku zespołu szkół z salą gimnastyczną o część przedszkolną (parterową, konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym), w tym roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne, murowe, zbrojarskie, podłogi i posadzki, tynki, roboty malarskie i elewacyjne, stropodach, stolarka okienna i drzwiowa, roboty dekarskie, wyposażenie w tym łazienki dla dzieci, instalacje wod-kan., instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, odgromowa i oświetlenie. - podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, - miejsca postojowe dla samochodów osobowych, - dojścia (roboty rozbiórkowe i drogowe w zakresie nawierzchni z kostki brukowej oraz z asfaltowej), - miejsca gromadzenia odpadów stałych (śmietnik murowany z dachem krytym blachą powlekaną). Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach