Przetargi.pl
Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61781 Poznań, ul. Wodna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 528 251 , fax. 618 525 306
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  ul. Wodna 27
  61781 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 528 251, fax. 618 525 306
  REGON: 65497700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzarp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy stałej w Muzeum Genius Loci, zgodnie z projektem wykonawczym. W zakres zadania wchodzi: a) dostawa urządzeń audiowizualnych i komputerowych (projekcja, nagłośnienie, sterowanie), b) ułożenie niezbędnego okablowania zasilającego, sygnałowego i sterującego, montaż urządzeń w obiekcie, c) rozbudowa i modyfikacja istniejącego oprogramowania systemu centralnego sterowania, d) wykonanie gabloty i obudów hologramów, e) zagospodarowanie placyku przy Rezerwacie, obejmujące wykonanie placyku, zewnętrznej makiety grodu poznańskiego i ławek, f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, g) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w wymiarze co najmniej 3x3godz. Wszystkie urządzenia i elementy dostarczone w ramach wykonywania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, pochodzić z kanałów oficjalnej dystrybucji z przeznaczeniem dla użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wszelkie warunki dopuszczenia do obrotu określone przepisami prawa dla tego rodzaju urządzeń. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i w sposób przewidziany w umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie czynności zabezpieczenia technicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji jakości: a) na wykonane prace i materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy – na okres 60 miesięcy, b) na dostarczone i zainstalowane urządzenia, w tym system projekcji wielkoekranowej oraz elementy eksploatacyjne (lampy, filtry itp.) – na okres 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32320000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy zł 00/100). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 do siwz wraz z arkuszem technicznym - zał. nr 2a do siwz; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa, w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) w przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4) zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty (jeżeli dotyczy); 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach